O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 09.07.2012 r.

RZD.5132.1.2012 [3]

O B W I E S Z C Z E N I E

POSTANOWIENIE
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA

Na podstawie art. 49 i art. 123, w związku z art.7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

dopuścić następujące dowody do akt sprawy wszczętej dnia 12.06.2012 r. z urzędu dotyczącej wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w m. Górzyca gm. loco:

  1. Opracowanie rezultatów rozpoznawczych badań archeologicznych na obszarze planowanej strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowości Górzyca, pow. słubicki, woj. lubuskie, autorstwa Macieja Kaczmarka, Wiesława Małkowskiego, Andrzeja Michałowskiego, Włodzimierza Rączkowskiego, Lidii Żuk, Poznań 2011 r. ,
  2. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 na stan. nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, autorstwa Krzysztofa Sochy, Julianny Sójkowskiej-Sochy, Witnica 2011.

w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej.

Uzasadnienie

W dniu 12.06.2012 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w m. Górzyca. W dniu 05.07.2012 r. odbyły się oględziny zabytku przy udziale Stron. Z przedmiotowych oględzin sporządzono protokół oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
Mając na względzie dokonanie rzetelnej oceny wartości zabytkowych ww. zespołu stanowisk archeologicznych, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił dopuścić jako dowód w sprawie dokumentację przechowywaną w archiwum tutejszego urzędu, tj.: Opracowanie rezultatów rozpoznawczych badań archeologicznych na obszarze planowanej strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowości Górzyca, pow. słubicki, woj. lubuskie, autorstwa Macieja Kaczmarka, Wiesława Małkowskiego, Andrzeja Michałowskiego, Włodzimierza Rączkowskiego, Lidii Żuk, Poznań 2011 r. oraz Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2008-2010 na stan. nr 20 w Górzycy, pow. słubicki, autorstwa Krzysztofa Sochy, Julianny Sójkowskiej-Sochy, Witnica 2011 r.
Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl przepisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 3738 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska

Skip to content