O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l

Zielona Góra, dnia 25.06.2012 r.

ZN.5142.200.2012[mNSo-1]

ENEA OPERATOR sp.z o.o.
Oddział Dystrybucji Zielona Góra
ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Marka Kopcia (data wpływu: 29.05.2012r, uzupełniony: 12.06.2012r.) w sprawie udzielenia pozwolenia na:
1) prowadzenie robót budowlanych w obszarze wpisanego do rejestru zabytków pod nr L-375/A (d.2203) zespołu urbanistycznego miasta Nowa Sól, które polegają na: demontażu istniejącej linii napowietrznej nn wraz zez słupami oraz budowie sieci elektroenergetycznej w obszarze ulic: Kościelna (działki: 538/1,540, 485/3, 486/2, 487/2, 488/3), Arciszewskiego (działki: 489/1, 580/1, 581, 582, 493/3, 584, 494/3, 495/5, 586/6, 583/2, 587) , pl. Floriana (działki.:542, 537/3, 537/1, 537,5), Odrzańska i Portowa (działki: 580,2, 577/1, 576/6, 576/7, 576/4, 579, 549/1, 548, 574/1, 547, 546, 544, 543/2, 571/2, 570/2) i al. Wolności (działka 569) ul. Moniuszki (działki: 568, 566/3) Witosa (działka: 442/3, 472/3, 472/9)
2) prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie miasta Nowa Sól (w związku z ww. inwestycją w zakresie montażu złączy), wpisanych do rejestru pod nr:

  • 366- budynkach mieszkalnych przy ul. Arciszewskiego 6 i 8 (w zakresie montażu złącza i szafki w obrębie elewacji)
  • 364- budynek mieszkalny przy ul. Odrzańskiej 3
  • 2216- budynek mieszkalny przy ul. Odrzańska 11, 13 i 14
  • 2230- budynek przy ul. Witosa 22 i 38

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 09.07.2012r. w godz. 10.00 – 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do 24.07.2012r.

Otrzymuje:
1. Strona na adres pełnomocnika: Pan Marek Kopeć, ul. Inżynierska 3, 67- 100 Nowa Sól, w załączeniu kserokopia protokołu oględzin nieruchomości przeprowadzonych w dniu 05.06.2012r.
2. Zakład Usług Mieszkaniowych. sp.z o .o., ul. Wróblewskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
3. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól
4. a/a 3520, oprac. J. Lubas – Wałęcka 20.06.2012 r.

Skip to content