O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 09.07.2012 r.

RZD.5132.1.2012 [4]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ROZPATRZENIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego zespołu stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w m. Górzyca gm. loco.
Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie na dzień 08.08.2012 r. w godzinach 10:30-14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 w Gorzowie Wlkp.
W przypadku niedogodności wyznaczonego terminu, prosi się o telefoniczny kontakt z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp., Edytą Szreder-Ślaską pod nr 95 7200521 wew. 34.
Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 12.09.2012 r.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 3738 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska

Skip to content