O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 12.06.2012 r.

RZD.5132.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓRZYCA


Działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego następującego zabytku nieruchomego:

zespołu stanowisk archeologicznych:


  • stanowisko archeologiczne nr 1, AZP 50-06/1, osada wielokulturowa: kult. pucharów lejkowatych, kult. amfor kulistych – neolit, kult. łużycka – halsztat, okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze (fazy B-E), późne średniowiecze; ślady osadnictwa – epoka kamienia, późny okres lateński,
  • stanowisko archeologiczne nr 2, AZP 50-06/2, osada wielokulturowa: neolit, kult. łużycka – halsztat, wczesne średniowiecze (fazy D-E), późne średniowiecze; cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (II w. n.e.),
  • stanowisko archeologiczne nr 3, AZP 50-06/14, cmentarzysko kult. łużyckiej – halsztat; osada wielokulturowa: neolit, kultura łużycka; ślady osadnictwa: kult. lendzielska, kult. pucharów lejkowatych – neolit, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, okres nowożytny,
  • stanowisko archeologiczne nr 15, AZP 50-06/15, osada: wczesne średniowiecze fazy wczesne i późne; ślady osadnictwa: pradzieje, okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, nowożytność,
  • stanowisko archeologiczne nr 19, AZP 50-06/16, osada: późne średniowiecze, ślad osadnictwa: pradzieje,
  • stanowisko archeologiczne nr 20, AZP 50-06/17, cmentarzyska: birytualne kultury mogiłowej – II okres EB, ciałopalne kultury łużyckiej – III-V okres EB, ciałopalne z okresu wpływów rzymskich (fazy B1-B2/C1), birytualne kultury wielbarskiej (fazy B2/C1-C1), rzędowe szkieletowe z okresu wczesnego średniowiecza (X-XI w.); osady: kult. łużycka grupa górzycka – halsztat, wczesne średniowiecze (X-XI w.), średniowiecze (XIII-XIV w.); ślady osadnictwa: mezolit, neolit, kultura jastorfska – okres lateński, późne średniowiecze, nowożytność,
  • stanowisko archeologiczne nr 30, AZP 50-06/30, osada wielokulturowa: kultura łużycka, przełom okresu lateńskiego i wczesnego okresu rzymskiego, okresu wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, okres nowożytny; ślad osadnictwa: epoka kamienia,
  • stanowisko archeologiczne nr 51, AZP 50-06/48, osada: okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze, okres nowożytny,

zlokalizowanych w miejscowości Górzyca, gmina loco, powiat słubicki w granicach obszaru zaznaczonego na mapie ewidencyjnej w skali 1:5000 stanowiącej integralną część niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach przedmiotowego zespołu stanowisk archeologicznych w Górzycy, które odbędą się dnia 5 lipca 2012 o godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się przed Urzędem Gminy Górzyca przy ul. 1 Maja 1. Osoby zainteresowane,
w szczególności właściciele, użytkownicy wieczyści, podmioty posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi granicami projektowanego wpisu do rejestru zabytków, proszone są o udział ww. oględzinach.

Załącznik:
1. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z wyrysowanymi granicami obszaru proponowanego do wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego.

Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 3738 awid

Opracowała: mgr Edyta Szreder-Ślaska

Skip to content