O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 25.05.2012 r.

ZN.5142.115.2012[mNSo-3]

Wg. rozdzielnika

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387 ze zm.)art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) i § 21 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. 2011r. nr 165, poz. 987) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Marka Kopcia (data wpływu: 29.03.2012r., uzupełniony:16.04.2012r.) będącego pełnomocnikiem i działającego na rzecz podmiotu Gedia Poland Sp z o.o.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod nr L-375/A (2203) zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól, które polegają na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz rozdzielni sieciowej SN w Nowej Soli w obszarze działek o numerze ewid.: 68, 69/13, 67, 66/29, 69/30, 71/1, 72/1, 115/6, 115/7,75/1,76,78/4, 78/2, 116/2, 82/2, 13, 14/6, 14/7,15/7, 18/13, 18/14, 18/15, 18/18 (przy ul. Przemysłowej i Staszica).
Prace zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym autorstwa: mgr inż. Marka Kopcia i mgr inż. Łukasza Kuncewicza, sporządzonym w marcu 2012 r.
Termin ważności pozwolenia: 31 grudzień 2014r.
Stosownie do § 21 ust 2. cyt. Rozporządzenia (Dz.U. 2011r. nr 165, poz. 987) pozwolenia udziela się pod warunkiem spełnienia obowiązków polegających na:

  • niezwłocznym zawiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku
  • inwestor jest obowiązany wstrzymać wszelkie roboty w razie odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, zabezpieczyć przedmiot i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie LWKZ lub Burmistrza Miasta Nowa Sól (stosownie do art. 32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

u z a s a d n i e n i e

W dniu 29.03.2012 r. Pan Marek Kopeć (reprezentujący podmiot: GEDIA POLAND sp. z o.o.) wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod nr L-375/A (2203) zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Nowa Sól, które polegają na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz rozdzielni sieciowej SN w Nowej Soli w obszarze działek o numerze ewid.: 68, 69/13, 67, 66/29, 69/30, 71/1, 72/1, 115/6, 115/7,75/1,76,78/4, 78/2, 116/2, 82/2, 13, 14/6, 14/7,15/7, 18/13, 18/14, 18/15, 18/18 (przy ul. Przemysłowej i Staszica). Ze względu na okoliczność iż część inwestycji dotyczy również nieruchomości, które nie stanowią własności podmiotu GEDIA POLAND sp.z o.o., organ ochrony zabytków stosownie do treści art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomił Strony postępowania w drodze obwieszczenia o toczącym się postępowaniu oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w wyznaczonym terminie: 07.05. 2012 r.
Zamierzenie dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr L- 375/ A (2203). Otoczenie zgodnie z art.3 p. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to: teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Zatem zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma kompetencje do wydawania pozwoleń na prace, które mogą mieć wpływ na walory widokowe wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól. Jak ustalono w trakcie postępowania planowane roboty i działania związane z budową sieci elektroenergetycznej oraz rozdzielni sieciowej, prowadzone w oparciu o przedłożone rozwiązania architektoniczne nie wpłyną negatywnie na walory widokowe historycznej zabudowy miasta. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań konserwatorskich do realizacji zgodnie z zamierzeniem Inwestora. Zatem stosownie do treści art. 49, art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 36. ust. 1 pkt. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i art. 7 p. 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), należało orzec jak w sentencji decyzji.
Informuje się, że:

  • pozwolenie, zgodnie z treścią § 21 Rozporządzenia Ministra Kultury (t. j. – Dz. U. z 2011r., Nr 165,poz. 987) oraz art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań.
  • uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.)
  • pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę o własności lokali

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:
1. GEDIA POLAND sp.z o.o., ul Staszica 2, 67- 100 Nowa Sól, na adres pełnomocnika: Pan Marek Kopeć, Mazel M.H. Mazurkiewicz sp.j, ul. Inżynierska 3 67- 100 Nowa Sól, w załączeniu 2 egzemplarze rysunków projektowych opieczętowanych znakiem decyzji jako jej załącznik
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, ul. Moniuszki 3b, 67- 100 Nowa Sól
4. a/a oprac. 2091, 2478 J. Lubas- Wałęcka 22. 05.2012 r.

dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 99 zł
(tytułem pozwolenia i pełnomocnictwa) w dniu: 16.04.2012 r.
w kasie Urzędu Miasta w Zielonej Górze, nr 73, kwit 11
inspektor ochrony zabytków Justyna Lubas- Wałęcka

Skip to content