Zarządzenie nr 17/2012

LWKZ.110.17.2012

Zarządzenie nr 17/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze Instrukcji Kasowej

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz. 1128) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcję Kasową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Obowiązek stosowania Instrukcji Kasowej zostaje nałożony na pracownika, któremu powierzono pełnienie obowiązków kasjera w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 3. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Główna Księgowa.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 7/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Lubuskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji Kasowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 17/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.04.2012 r.

Instrukcja Kasowa

Rozdział I
Zabezpieczenie mienia

§ 1. 1. Wartości pieniężne muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zaginięciem.
2. Kasa jednostki znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze. Środki pieniężne oraz czeki przechowywane są w kasecie metalowej, która w celu ulepszenia zabezpieczenia umieszczona jest w szafie pancernej. Dostęp do tego pomieszczenia, w którym znajduje się kasa, jest również ograniczony i kontrolowany.

Rozdział II
Kasjer

§ 2. Kasjerem może być osoba o minimum średnim wykształceniu, mająca nienaganną opinię, niekarana za przestępstwo lub wykroczenie gospodarcze oraz przeciwko mieniu i dokumentom, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3. Przyjęcie – przekazanie kasy może nastąpić jedynie protokolarnie, w obecności pracownika nie związanego z prowadzeniem kasy. Odpowiedzialność kasjera jest pełna, oczywista i jednoznaczna. Kasjer przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za gotówkę w kasie w momencie protokolarnego przejęcia kasy.

§ 4. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zapoznaje kasjera z zasadami gospodarki kasowej w jednostce, zawartymi w niniejszej instrukcji. Fakt ten kasjer potwierdza składając pisemne oświadczenie o treści: „Oświadczam, że zostałem(łam) zapoznany(a) z Instrukcją Kasową oraz zobowiązuję się do jej stosowania”, z podaniem daty złożenia oświadczenia i własnoręcznym podpisem.

Rozdział III
Transport i przenoszenie środków pieniężnych

§ 5. 1. Ze względu na charakter jednostki nie zachodzi potrzeba transportu środków pieniężnych.
2. Środki pieniężne pomiędzy kasą a bankiem przenosi kasjer.
3. W przypadku konieczności pobrania wyższych sum Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków deleguje do banku wraz z kasjerem także innego pracownika jednostki.

Rozdział IV
Gospodarka kasowa

§ 6. 1. Jednostka może posiadać w kasie:
1) niezbędny zapas gotówki na wydatki bieżące (tzw. pogotowie kasowe);
2) gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy jednostki.
2. Wysokość pogotowia kasowego ustalana jest przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pogotowie kasowe ustala się w wysokości 6.000,00 zł. Gotówkę pochodzącą z bieżących wpłat do kasy stanowiących nadwyżkę pogotowia kasowego kasjer obowiązany jest okresowo odprowadzać na rachunek bieżący.

Rozdział V
Dowody kasowe

§ 7. 1. Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi źródłowymi lub wtórnymi.
2. Dowody źródłowe to dowody otrzymywane z zewnątrz, potwierdzające dokonanie operacji kasowej, np. faktury, rachunki.
3. Dowody wtórne to dowody wystawione przez kasjera. W jednostce dowodami potwierdzającymi wpływy i wypływy gotówki są dowody KP i KW.

§ 8. 1. Przed podjęciem lub wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia wypłaty lub wpłaty.
2. Dowody kasowe niepodpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera przyjęte do realizacji. Nie dotyczy to przychodowych dowodów wystawianych przez kasjera.

§ 9. Błędy w dowodach kasowych mogą być poprawione w taki sam sposób, w jaki poprawia się błędy w innych dowodach księgowych. Można poprawić tylko dowody kasowe własne. Dokonuje się tego poprzez czytelne skreślenie błędnego zapisu, wpisanie właściwych danych. Obok tak dokonanej korekty powinna być umieszczona data oraz podpis osoby dokonującej korekty (kasjera).

Rozdział VI
Pobieranie gotówki i czeki

§ 10. 1. Jedyną osoba upoważnioną do pobierania gotówki z banku do kasy jest kasjer.
2. Podstawą pobrania gotówki do kasy jest czek gotówkowy.

§ 11. Kontrolę nad czekami sprawuje kasjer. Powinny być one przechowywane w kasecie metalowej, tak jak środki pieniężne.

§ 12. 1. Czek jest wystawiany przez kasjera na polecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Zgodnie z przyjętą kartą wzorów podpisów, na czeku musi znaleźć się określona pieczęć jednostki oraz kombinacja dwóch z czterech wzorów podpisów złożonych w banku.

§ 13. W przypadku błędnego wystawienia czeku należy go przekreślić (po przekątnej) i umieścić adnotację „ANULOWANO”. Kasjer jest zobowiązany do przechowywania anulowanych czeków.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 14. Wszystkie wpływy i wypłaty z kasy rejestrowane są w raporcie kasowym. Uwzględniając wielkość obrotów w kasie jednostki, raporty sporządza się co 10 dni.

§ 15. 1. Kasa podlega kontroli bieżącej i okresowej.
2. Główny Księgowy przeprowadza kontrolę formalno-rachunkową raportu kasowego, który podlega kontroli merytorycznej i zatwierdzeniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzenie kontroli bieżącej kontrolujący stwierdza swoim podpisem.

§ 16. 1. Inwentaryzacja w kasie przeprowadzana jest raz na rok.
2. Inwentaryzacji dokonują Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków i Główny Księgowy w obecności kasjera.
3. Z przeprowadzonej kontroli środków pieniężnych w kasie sporządzany jest protokół.

§ 17. W przypadku stwierdzenia nadwyżki gotówki w kasie o nieustalonej przyczynie nadwyżkę przyjmuje się na podstawie dowodu KP do kasy i odprowadza na rachunek bankowy.

§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia niedoboru musi on zostać niezwłocznie wpłacony przez pracownika prowadzącego kasę.
2. W przypadku stwierdzenia niedoboru noszącego cechy przestępstwa należy bezzwłocznie powiadomić powołane do tego organy. W przypadku gdy tego typu niedobory zauważy kasjer, powiadamia niezwłocznie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a ten odpowiednie organy.

§ 19. W gospodarce kasowej w zakresie nieuregulowanym niniejszą Instrukcją mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ustalenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 17/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
z dnia 25.04.2012 r.

Wykaz osób uprawnionych do dysponowania gotówką
i zatwierdzania dowodów kasowych

§ 1. Osobami upoważnionymi do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych są:
1) Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków;
2) Kamila Domagalska – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
3) Marta Jabłońska – Główna Księgowa;
4) Anna Banaś – inspektor ochrony zabytków ds. realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach;
5) Anna Świst – inspektor ochrony zabytków.

Skip to content