O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 23.04.2012 r.

ZN.5142.115.2012[mNSo-1]

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Marka Kopcia (data wpływu: 29.03.2012r., uzupełniony:16.04.2012r.) będącego pełnomocnikiem podmiotu Gedia Poland Sp z o.o., w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru pod nr L-375/A (2203) zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól, które polegają na budowie linii elektroenergetycznej SN oraz rozdzielni sieciowej SN w Nowej Soli w obszarze działek o numerze ewid.: 68, 69/13, 67, 66/29, 69/30, 71/1, 72/1, 115/6, 115/7,75/1,76,78/4, 78/2, 116/2, 82/2, 13, 14/6, 14/7,15/7, 18/13, 18/14, 18/15, 18/18 (przy ul. Przemysłowej i Staszica).
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie 07.05.2012 r., w godz. 10.00 – 11.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.
Ponadto, zgodnie z art. 35 i 36 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, iż z uwagi na konieczność umożliwienia Stronom niniejszego postępowania administracyjnego zapoznania się z zgromadzonym materiałem dowodowym w celu prawidłowego rozpatrzenia sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do 24.05.2012r.

Otrzymuje:

1. Strona na adres pełnomocnika: Marek Kopeć, Mazel M.H. Mazurkiewicz sp.j, ul. Inżynierska 3 67- 100 Nowa Sól,
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól
3. a/a oprac. 2091, 2478 J. Lubas- Wałęcka 16.04.2012r.

Skip to content