LWKZ.110.18.2012 Zarządzenie nr 18/2012

LWKZ.110.18.2012

Zarządzenie nr 18/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 maja 2012 r.

w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61) zwanego dalej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Opisy stanowisk pracy – sporządzone zgodnie z przywołanym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów – zatwierdza Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Aktualizacji zatwierdzonych opisów stanowisk pracy dokonuje się niezwłocznie w przypadku zmiany w strukturze.

§ 2. 1. Powołuje się wewnętrzny zespół wartościujący stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w składzie:
1) Kamila Domagalska – Przewodnicząca;
2) Błażej Skaziński – Zastępca Przewodniczącej;
3) Lidia Paleń;
4) Anna Widła;
5) Ewa Garbacz.
2. Do zadań wewnętrznego zespołu wartościującego należy:
1) weryfikacja opisu stanowiska pracy pod względem jego przydatności do przeprowadzenia wartościowania;
2) przeprowadzanie wartościowania nowo utworzonych stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zgodnie z zasadami wynikającymi z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów;
3) aktualizacja wyniku wartościowania stanowiska pracy.
3. Liczba członków zespołu wewnętrznego koniecznych do ustalenia kworum niezbędnego do ważności posiedzenia nie może być mniejsza niż 4 osoby.

§ 3. 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowania przepisy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.
2. W pozostałych kwestiach związanych z opisami oraz wartościowaniem stanowisk pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, nieuregulowanych w zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów, decyzje podejmuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 15/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sporządzania opisów stanowisk pracy oraz powołania wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content