ZARZĄDZENIE NR 16/2012

LWKZ.110.16.2012

ZARZĄDZENIE NR 16/2012
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

Na podstawie § 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w składzie:
1) Przewodniczący – Agnieszka Skowron – Kierownik Wydziału;
2) Członek – Alicja Duda – inspektor ochrony zabytków;
3) Członek Anna Świst – specjalista ds. kadr.

§ 2. Upoważnia się Komisję do przeprowadzania likwidacji składników majątku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 3. Ustala się następującą procedurę postępowania w sprawie likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych:
1) wydział będący użytkownikiem określonego składnika majątku zgłasza w formie pisemnej Przewodniczącemu Komisji potrzebę przeprowadzenia likwidacji;
2) Przewodniczący Stałej Komisji Likwidacyjnej ustala skład zespołu do przeprowadzenia likwidacji w ilości nie mniejszej niż trzech członków, a o terminie i miejscu przeprowadzenia likwidacji powiadamia użytkownika zgłoszonego do likwidacji składnika majątku;
3) likwidację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761). Obowiązek przestrzegania przepisów o rachunkowości w zakresie likwidacji majątku dotyczy zarówno użytkownika środka trwałego jak i członków komisji;
4) protokół z likwidacji środka trwałego lub niskocennego składnika majątku podpisany przez członków Komisji podlega zatwierdzeniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
5) zatwierdzony protokół stanowi podstawę do wykreślenia zlikwidowanego składnika majątku z ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 3/2011 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych i niskocennych składników majątkowych stanowiących własność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content