LWKZ.110.13.2012 ZARZĄDZENIE NR 13/2012

LWKZ.110.13.2012

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 13 kwietnia 2012 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dokonują pracownicy księgowości.

§ 2. 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
2. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru tematycznego od I do XVII oraz kodu od 01 do 86 określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255). Obszar 0 oraz kod 0 oznacza, że nie jest to wydatek strukturalny.
3. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę o treści:

Wydatek:
Kwota…………………..(słownie:………………….
……………………………………………………….
-wg klasyfikacji strukturalnej:
Obszar tematyczny……………..Kod……………….
…………………. ……………………………
data podpis pracownika

4. Pracownik księgowości jednostki ewidencjonuje wydatek strukturalny według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na wyodrębnionym koncie pozabilansowym.

§ 3. Pracownik księgowości sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych Urzędu do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 17/2010 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 01 października 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content