LWKZ.110.12.2012 Zarządzenie nr 12/2012

LWKZ.110.12.2012

Zarządzenie nr 12/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Rady Naukowej Odbudowy Fary w Gubinie działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze i określenia zasad jej funkcjonowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Naukową Odbudowy Fary w Gubinie, która działa jako specjalistyczna grupa doradców przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w sprawach związanych z odbudową Fary w Gubinie.

§ 2. 1. W skład Rady wchodzi od 5 do 10 członków powołanych na okres 5 lat przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spośród specjalistów w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków może w zależności od potrzeb dokonywać zmian w składzie Rady w zakresie liczby jej członków oraz reprezentowanych przez nich dziedzin ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przestrzegając zasady, że w skład Rady wchodzi od 5 do 10 członków, wyrażonej w ust. 1.
3. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków odwołuje członka Rady w przypadku:
1) śmierci członka Rady;
2) utraty przez członka Rady obywatelstwa polskiego;
3) uchylania się członka Rady od uczestnictwa w pracach Rady;
4) na jego własny wniosek.
4. W przypadku, gdy odwołanie członka lub członków Rady spowodowałoby zmniejszenie liczby jej członków poniżej 5, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków niezwłocznie uzupełni jej skład. Powołanie następuje do końca trwającej w dacie powołania kadencji Rady.

§ 3. Do zadań Rady należy przedstawianie na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opinii w sprawach dotyczących odbudowy Fary w Gubinie, a w szczególności:
1) zakresu niezbędnych badań zabytku;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w zabytku i ich harmonogramu;
3) adaptacji zabytku i jego otoczenia do nowych funkcji w aspekcie społeczno – ekonomicznym, funkcjonalnym i konserwatorskim;
4) podejmowania innych działań przy zabytku mających wpływ na jego wartość kulturową.

§ 4. Członkowie Rady uczestniczą w jej posiedzeniach, które są zwoływane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 11 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Odbudowy Fary w Gubinie działającej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Zielonej Górze i określenia zasad jej funkcjonowania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content