O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 19.03.2012 r.

RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [20]

Nr rej. 102, 2179

O B W I E S Z C Z E N I E

W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI ORZECZENIA I DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO
MIASTA KROSNA ODRZAŃSKIEGO

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), na wniosek z dnia 5 stycznia 2011 r., (data wpływu: 7 stycznia 2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

wyjaśnić wątpliwości, co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31 marca 1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, poprzez szczegółowe naniesienie granic zabytku oraz jego otoczenia na załącznikach graficznych, stanowiących integralną część niniejszego postanowienia.

Granica historycznego układu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego, objętego ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków, przebiega w następujący sposób: po zewnętrznym obwodzie ulicy Lipowej i dalej linią będącą jej przedłużeniem i obejmującą zamek od wschodu oraz wodami Odry i Bobru od strony południowej, zachodniej i północnej. Przebieg granicy miasta wpisanego do rejestru zabytków zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia.

1) w treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 wskazano: poza tą granicą [miasta wpisanego do rejestru zabytków] winny być uzgadniane z władzami konserwatorskim wszelkie poczynania, które mogą mieć wpływ na zmianę sylwety miasta oraz zmiany w układzie przestrzennym krajobrazu w promieniu minimum 500 m.
2) w decyzji z dnia 31 marca 1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 wskazano natomiast, iż ochroną krajobrazową objęty zostaje ponadto teren położony w promieniu 1 km od granicy ścisłej ochrony.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) ww. obszar stanowi otoczenie zabytku. W rozumieniu art. 3 pkt. 15 tej ustawy: otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Granice otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego w promieniu 500 m i 1000 m zostały zaznaczone na załączniku graficznym nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego postanowienia. Granica w promieniu 500 m została naniesiona kolorem czerwonym a w promieniu 1000 m kolorem pomarańczowym.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 5 stycznia 2011 r., (data wpływu: 7 stycznia 2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego zwrócił się z prośbą do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o sprecyzowanie granic wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego, poprzez szczegółowe naniesienie ich na mapie. Ww. zabytek objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz decyzji z dnia 31 marca 1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179. W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym zgromadzono materiały dowodowe niezbędne do właściwego rozpatrzenia sprawy oraz dokonano w dniu 4 marca 2011 r. oględzin zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego. Natomiast w dniu 6 maja 2011 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1 umożliwiono Stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jednocześnie do pisma zawiadamiającego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym dołączono projekt załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. Pismem z dnia 29 sierpnia 2011 r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wniósł uwagi co do zaproponowanych granic miasta oraz jego otoczenia. W piśmie z dnia 29 sierpnia 2011 r. z Urzędu Miasta Krosna Odrzańskiego wniesiono m.in. o uzupełnienie prowadzonego postępowania administracyjnego o materiały badawcze archeologiczne, konserwatorskie, architektoniczne etc. Na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2011 r. mgr inż. arch. J. Nekanda-Trepka – rzeczoznawca Ministra Kultury przy współpracy: mgr M. M. Nawrockiej i mgr inż. M. Ober opracował „Studium Konserwatorskie Rewitalizacji terenu Starego Miasta Krosno Odrzańskie”, które postanowiono włączyć jako dowód do akt przedmiotowej sprawy. Następnie ponownie prześledzono zebrany materiał dowodowy, przede wszystkim treść orzeczenia i decyzji, załączniki graficzne stanowiące ich integralną część – odręczne szkice oraz opracowane w 2011 r. studium. W wyniku ponownego przeanalizowania dokumentacji zebranej w sprawie, zweryfikowano zaproponowane wcześniej granice wpisu do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego. Przebieg zweryfikowanych granic zabytku wskazano na załączniku graficznym do pisma Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03 lutego 2012 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [17]. Do niniejszego pisma dołączono również fragment mapy na którym wrysowano strefy ochrony krajobrazu – otoczenie zabytku, ustalone w orzeczeniu i decyzji o wpisie do rejestru zabytków. Z uwagi na dwa ww. dokumenty, różniące się wielkością strefy krajobrazowej, na mapie wrysowano obie, pierwszą z orzeczenia z 1958 r. ustalającą granicę na 500 m od granicy wpisu do rejestru układu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego oraz drugą z decyzji z 1975 r., wskazują granicę otoczenia w odległości 1000 m od granic miasta. Zgodnie z art. 36 ust. 2 cytowanej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. W związku z tym, iż w obiegu prawnym występują dwa ww. dokumenty o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego miasta Krosna Odrzańskiego oraz jego otoczenia należy uznać, że pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych wymagane są dla szerszego zasięgu otoczenia zabytku, wynikającego z decyzji z dnia 31 marca 1975 r.
W dniach 2 marca i 15 marca 2012 r. ponownie umożliwiono Stronom zapoznanie się z kompletem dokumentacji zgromadzonej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków miasta Krosna Odrzańskiego oraz jego otoczenia. Żadna ze Stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Nie wniesiono również dodatkowych uwag do prowadzonego postępowania administracyjnego. W związku z powyższym przyjęto, iż granice zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzańskiego wpisanego do rejestru zabytków, przebiegają w sposób wskazany w piśmie z dnia 3 lutego 2012 r. i zaznaczony na załącznikach graficznych do niniejszego postanowienia.
Zgodnie z przepisem art. 113 § 2 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości, co do treści decyzji.
Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od jego doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:
1. Załącznik graficzny wyznaczający przebieg granic historycznego zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego,
2. Załącznik graficzny z naniesionymi granicami otoczenia zespołu urbanistycznego Krosna Odrzańskiego w promieniu 500 m oraz 1000 m.

     

Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, z prośbą o umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni.

Do wiadomości:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa,
2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, Wydział Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Gruntami, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie,
3. aa 0082, 1398, 1623, 1741, 6322 awid

Obwieszczenie do pobrania: RZD.4201-9/11 [20]

Skip to content