LWKZ.110.11.2012 Zarządzenie nr 11/2012

LWKZ.110.11.2012

Zarządzenie nr 11/2012
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 74 pkt 2 i art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 940) oraz w związku z § 12 i § 13 Zarządzenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 33 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie określenia zasad sporządzania w ramach przyznawanych środków budżetowych planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 34 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 września 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia wniosków o dotacje celowe z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w następującym składzie:
1) Kamila Domagalska – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) Błażej Skaziński – Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp.;
3) Agnieszka Skowron – Kierownik Wydziału Inspekcji ds. Zabytków Ruchomych.”

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 22 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 września 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 34 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content