Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie przeciwpożarowego ujęcia wody wraz z rurociągiem i pompownią pożarową dla Huty Wymiarki, na działkach ewidencyjnych 888, 780, 25, 40/3, 40/4, 38/2, 39, połozonych w obrębie Wymiarki.

Strona 1

Strona 2

————————————————————————————————————————-

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl.

Zielona Góra, dnia 14.11.2011 r.

ZN.5142.95.2011 [mSzpr]1

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi na dz. nr ewid. 310 przy ul. Niepodległości w Szprotawie

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Szprotawa znak: IR.6730.122.2011 z dnia 08.11.2011r. (data wpływu: 10.11.2011r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a
uzgodnić zmianę decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi na dz. nr ewid. 310 przy ul. Niepodległości w Szprotawie

U z a s a d n i e n i e

Burmistrza Miasta Szprotawa pismem z dnia 08.11.2011r. (data wpływu: 10.11.2011r.) wystąpił o uzgodnienie zmiany decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogami dojazdowymi na dz. nr ewid. 310 przy ul. Niepodległości w Szprotawie.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie otoczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 (2180) – zespół urbanistyczno krajobrazowy Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Dz 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Na podstawie analizy zapisów w przedłożonym projekcie decyzji o warunkach zabudowy oraz istniejącego stanu faktycznego przedmiotowej działki, stwierdzono, że zmiana dotyczy zapewnienia ochrony akustycznej sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej na działce nr 319/21. Ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza się zmianę w przedstawionym zakresie. Ochrona akustyczna wprowadzona zostanie przed blokiem mieszkalnym. Działania nie będą miały negatywnego wpływu na walory zabytkowe miasta.
Wobec powyższego w oparciu o art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. c, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 za zmianami) w związku z art. 106 KPA, orzeczono jak
w sentencji.
P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy tylko inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Doręczenie niniejszego postanowienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymuje:
1. KONCEPT WS SP. z o.o. SP. K, ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, na adres pełnomocnika: Pan Waldemar Stolorz, RB Projekt Pracownia Architektury Rafał Brok, ul. Racławicka 15-19, pok. 403, 53-149 Wrocław.
2. Burmistrz Miasta Szprotawa, ul. Rynek 45,67-300 Szprotawa
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w mieście Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia.
a/a (8086) ADud

Skip to content