OBWIESZCZENIE

Zielona Góra, dnia 09.06.2011 r.


LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl
ZN.5142.113.2011[mNSo-3]
wg rozdzielnika

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i c , art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 i 11 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) oraz § 5 ust 1, ust 5 i ust 10 Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych ( Dz. U. nr 150, poz. 1579) oraz na podstawie art. 49 i art 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku (data wpływu: 13.04.2011r.) Pana Marka Kopcia, będącego pełnomocnikiem ENEA OPERATOR sp. z o.o (działającego za zgodą właścicieli nieruchomości – Gminy Nowa Sól o statusie miejskim oraz zarządcy nieruchomości zabudowanych: Zakładu Usług Mieszkaniowych sp. z o.o)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia na

podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu wpisanego do rejestru zabytków – zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól (nr rej. L- 375/A) oraz wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu ww. zabytku wpisanego do rejestru, polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 dla zasilania istniejących odbiorców w Nowej Soli przy ulicach: Witosa, Arciszewskiego, Portowa, Korzeniowskiego, Żwirki i Wigury, Fabryczna, Ceglana, Krzywa, Bohaterów Getta, Wandy i Plac Solny ( dz. ewid.: 585, 578/6, 578/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594/3, 594/1, 593/3, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 589/1, 417, 416/6, 416/5, 418/3, 419/2, 441/2, 441/3, 437, 442/3, 587. 588,583/2, 442/2, 412/1, 600, 413, 614, 609, 610, 414/1, 407, 405, 404/4, 380/4, 406/2, 411, 388, 383,

Zamierzenie zostanie przeprowadzone w oparciu o rozwiązania zawarte w projekcie branżowym autorstwa: inż. Janusza Michalskiego, mgr inż. Marka Kopcia i mgr inż. Roberta Szymańskiego, opracowanym w kwietniu 2011r.
Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych wnioskiem: 1 maj 2011 – 30 lipiec 2011
Osoba kierująca robotami budowlanymi w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru: Małgorzata Wegner, ul. Gronowa 22, Zielona Góra

Decyzji udziela się pod warunkiem spełnienia przez inwestora obowiązków polegających na:

1. Stosownie do treści art. 31 ust. 1a oraz art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami inwestor zobowiązany jest do przeprowadzenia badań archeologicznych w trakcie wykonywania prac ziemnych na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól
Uwaga!
Przed rozpoczęciem prac i badań istnieje konieczność uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w trybie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W przypadku odsłonięcia warstw kulturowych należy liczyć się z koniecznością wstrzymania prac i przeprowadzenia badań ratowniczych

2. Stosownie do § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 ( Dz. U. z 2004, Nr 150, poz.1579) informuję, że w miejscach występowania historycznych nawierzchni kamiennych, po wykonaniu robót ziemnych należy odtworzyć historyczny profil podłużny i poprzeczny ulicy
3. Stosownie do § 5 ust. 5 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 (Dz. U. z 2004, Nr 150, poz.1579) informuję, że inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

u z a s a d n i e n i e
Wnioskiem z dnia 13.04.2011 Pan Marek Kopeć, będąc pełnomocnikiem ENEA OPERATOR sp. z o.o (działający za zgodą właścicieli nieruchomości – Gminy Nowa Sól o statusie miejskim oraz zarządcy nieruchomości zabudowanych: Zakładu Usług Mieszkaniowych sp. z o.o) wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (data wpływu wniosku: 13.04.2011, uzupełniony 04.05.2011r) w sprawie podejmowania działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu wpisanego do rejestru zabytków – zespołu urbanistyczno- architektonicznego miasta Nowa Sól (nr rej. L- 375/A) oraz wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu ww. zabytku wpisanego do rejestru, polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 dla zasilania istniejących odbiorców w Nowej Soli przy ulicach: Witosa, Arciszewskiego, Portowa, Korzeniowskiego, Żwirki i Wigury, Fabryczna, Ceglana, Krzywa, Bohaterów Getta, Wandy i Plac Solny (dz. ewid.: 585, 578/6, 578/3, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 594/3, 594/1, 593/3, 595/2, 596/1, 596/2, 596/3, 597, 589/1, 417, 416/6, 416/5, 418/3, 419/2, 441/2, 441/3, 437, 442/3, 587. 588,583/2, 442/2, 412/1, 600, 413, 614, 609, 610, 414/1, 407, 405, 404/4, 380/4, 406/2, 411, 388, 383,. Prace zostaną wykonane w oparciu o projekt branżowy autorstwa: inż. Janusza Michalskiego, mgr inż. Marka Kopcia i mgr inż. Roberta Szymańskiego, opracowanym w kwietniu 2011r
Właściwość rzeczowa organu w tej sprawie wynika z faktu, iż inwestycja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych są na obszarze zespołu urbanistyczno -architektonicznego miasta Nowa Sól. Został on wpisany do rejestru zabytków pod nr L- 375/ A (dawniej 2203) na podstawie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia: 04.05.1976 r. oraz 27.07.1977 r. z uwagi na zachowany pierwotny układ urbanistyczny założenia staromiejskiego, historyczną parcelację i zachowaną zabytkową zabudowę. Część nieruchomości objętych zamierzeniem natomiast zlokalizowanych jest na terenie otoczenia ww. zespołu urbanistyczno – architektonicznego. Otoczenie zgodnie z art.3 p. 15 ustawy z dnia 23 lipca 2003 t. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, to: teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Zatem zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 2 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru oraz podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora w trybie decyzji administracyjnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie wpływu wnioskowanych prac na stan zachowania zabytku należy stwierdzić, iż przedłożone rozwiązanie projektowe jest zgodne z wymogami ochrony konserwatorskiej wynikającymi z treści art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm. oraz ustaleniami obowiązującego na tym obszarze planu miejscowego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli nr XLIII/260/09 z dnia 27 lutego 2009 r. Z uwagi na powyższe wykonanie przedmiotowych działań nie wpłynie negatywnie na zachowane wartości historycznej zabudowy układu urbanistycznego oraz chronione wartości widokowe otoczenia ww. zespołu miejskiego
Niemniej ze względu na lokalizację inwestycji na terenie wpisanego do rejestru zabytków zespołu miejskiego miasta Nowa Sól pod nr L- 375/A, którego historyczny układ urbanistyczny posiada wysokie walory zabytkowe pozwolenia udziela się pod warunkiem prowadzenia badań archeologicznych w trakcie w/w działań w celu ochrony zachowanych reliktów archeologicznych oraz warstw kulturowych zlokalizowanych w obrębie działek objętych zamierzeniem (na terenie zespołu urbanistycznego). Wobec powyższego na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 i 11 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 1387 ze zm.) należało orzec jak w sentencji.

Informuje się, że:
 pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań (§ 5 ust. 1 pkt. 4 cyt. rozporządzenia);
 uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.).
 pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku, nr 80., poz. 903 z późn. zm

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:

1. Strona na adres pełnomocnika:
Marek Kopeć, Mazel M.H. Mazurkiewicz sp.j, ul. Inżynierska 3 67- 100 Nowa Sól, (pełnomocnik ENEA OPERATOR Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, Zielona Góra 65-773)
2. Gmina Nowa Sól o statusie miejskim, ul. Piłsudskiego 12, 67- 100 Nowa Sól w załączeniu 1 egzemplarz obwieszczenia z prośbą o umieszczenie ww. obwieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w ww. terminie podany do publicznej wiadomości.
3. Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 7, 67- 100 Nowa Sól
4. a/a oprac. J. Lubas. 07.06.2011r. ( 2528, 2993, 3863)
36.1.11

dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 99 zł w kasie
Urzędu Miasta w Zielonej Górze w dniu13 kwietnia 2011 , nr 73, kwit 15
J. Lubas inspektor ochrony zabytków

Skip to content