O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 07.06.2011 r.
RZD.5130.4.2011
RZD.4201-9/11 [5]

O B W I E S Z C Z E N I E

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY DOTYCZĄCEJ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW ZESPOŁU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE

Działając na podstawie art. 49, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 05.01.2011 r. (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści orzeczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz treści decyzji z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr rej. 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Krosna Odrzańskiego

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

że w związku z prośbą jednej ze Stron niniejszego postępowania administracyjnego
o przedłużenie terminu wniesienia uwag, co do wyznaczonych granic zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosna Odrzańskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej. 102 i 2179, naniesionych na projekcie załącznika graficznego do postanowienia wyjaśniającego przebieg granic zabytku (niniejszy projekt załącznika graficznego stanowi załącznik do obwieszczenia z dnia 07.04.2011 r., znak: RZD.5130.4.2011, RZD.4201-9/11 [3]) na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ze względu na konieczność umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do wyznaczonych granic zabytku, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 15 lipca 2011 r.

Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. aa 0082, 1398, 1623, 1741 awyz

Skip to content