O B W I E S Z C Z E N I E

Zielona Góra, dnia 07.02.2011 r.

RZD.4201-9/11 [1]

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI
O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWEGO MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 05.01.2011 r., (data wpływu: 07.01.2011 r.), znak: IR.III-7340-25/2/10 Burmistrza Krosna Odrzańskiego, reprezentującego Gminę Krosno Odrzańskie, w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958 r., znak: K.O.Kons.-III-16/58, nr rej. 102 oraz z dnia 31.03.1975 r., znak: KL-IV-680/16/75, nr 2179 o wpisie do rejestru zabytków zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosna Odrzańskiego.

Jednocześnie zawiadamia się o oględzinach, mających na celu zweryfikowanie granic terenu objętego ww. decyzjami, które odbędą się dnia 04.03.2011 r. o godzinie 12.00. Spotkanie przy budynku Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim zlokalizowanym przy ul. Parkowej 1 w Krośnie Odrzańskim.

Ponadto na podstawie art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w celu prawidłowego rozpatrzenia ww. sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 07.04.2011 r.

Otrzymuje:
1. Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
2. aa 0082 awyz

Skip to content