Zarządzenie nr 2/2011

LWKZ. 010-2/2011

Zarządzenie nr 2/2011
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 24 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2009 z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Socjalnej


§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 15/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
“Powołuje się Komisję Socjalną w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Anna Banaś – inspektor ochrony zabytków do
spraw realizacji zadań związanych z finansowaniem prac przy zabytkach,
2. Członek Komisji – Elżbieta Górowska – inspektor ochrony zabytków,
3. Członek Komisji – Katarzyna Wysocka – referent do spraw obsługi
sekretariatu.”

§ 2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komisji i Główna Księgowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Leave a Reply

Skip to content