LWKZ 010-15/1-10 Zarządzenie nr 15/2010

LWKZ 010-15/1-10

Zarządzenie nr 15/2010
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Zielonej Górze

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie nr 27/2009 z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą
i obuwiem roboczym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 27/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się na kwotę:
1) za używanie własnej odzieży roboczej – 50 zł.,
2) za używania własnego obuwia roboczego – 120 zł.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kwoty stanowiące podstawę naliczenia ekwiwalentu mogą być zmienione w przypadku istotnych zmian cen odzieży i obuwia roboczego.”
2) w § 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie ustala się na kwotę 28 zł.”
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kwota ekwiwalentu pieniężnego za pranie przez pracownika odzieży roboczej we własnym zakresie może ulec zmianie w przypadku istotnego wzrostu kosztów ponoszonych przez pracownika.”

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawują Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Główna Księgowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2010 r.

Skip to content