Zarządzenie nr 4/2023[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego.
  2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa lubuskiego zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c oraz pkt. 3 lit. c, d, e, g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki oraz inne formy zaprojektowanej zieleni, podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

RZD.5133.21.2023

Załącznik do zarządzenia nr 4/2023[WEZ] Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

Lp.Miejscowość:Gmina:Obiekt:Adres:Nr działki:
1ŁazZabóraleja wielogatunkowadroga do dawnej przeprawy, droga gminna 007003F, droga gminna wewnętrzna186, 31/1, 340/1
2Drągowina – KotowiceNowogród Bobrzańskialeja klonowo-dębowapoczątek ok. 950m za ostatnimi zabudowaniami Drągowiny, koniec przy rozjeździe dróg na Kotowice i Przybymierz droga powiatowa 1183F425,489
3SterkówNowogród Bobrzańskialeja jesionowaul. Jesionowa, droga powiatowa 1172F104/1
4BuchałówŚwidnicaaleja kasztanowcowapn.-zach. część wsi, przy domu nr 48F, droga gminna 001211F220,221
5LipnoŚwidnicaaleja dębowana pn. od domu nr 46, droga gminna 006067F, droga leśna76, 67/5
6Grabowiec-LetnicaŚwidnicaaleja robiniowadroga powiatowa 1178F214
7PiaskiŚwidnicaaleja klonowaod domu nr 18 do DK 27 droga gminna 006070F432/2, 424/1, 419/2
8OstrzyceTrzebiechówaleja lipowadroga powiatowa 1192F426
9Podlegórz-RadowiceTrzebiechówaleja gruszowadroga powiatowa 1198F384/1
10TrzebiechówTrzebiechówaleja lipowo-klonowaaleja na osi pałac-kościół droga wojewódzka 278, droga powiatowa 1199F152/9, 152/6, 152/7
11TrzebiechówTrzebiechówaleja dębowadroga do leśniczówki “Paronówka”, droga leśna316/1, 325/6
12Leśniów Wielki-ŁagówCzerwieńskaleja dębowo-klonowadroga krajowa 32322, 361, 176/1
13SycowiceCzerwieńskaleja klonowawyjazd w kierunku Krosna Odrzańskiego, droga wojewódzka 276347
14NietkowiceCzerwieńskaleja topolowadroga do przeprawy przez Odrę, droga gminna 001260F635
15Nietkowice-BędówCzerwieńskaleja olszowaok. 0,5 km za Nietkowicami do przejazdu kolejowego, droga wojewódzka 278514, 516, 549
16CzerwieńskCzerwieńskaleja lipowaul. Kolejowa, droga gminna 100403F251
17CzerwieńskCzerwieńskaleja lipowaRynek, droga gminna 100414F335, 340, 605
18CzerwieńskCzerwieńskaleja klonowaul. Składowa droga gminna36/1
19CzerwieńskCzerwieńskaleja dębowadroga wojewódzka 281153/1, 366
20CzerwieńskCzerwieńskaleja lipowaul. B. Chrobrego droga wojewódzka 279267/1, 335, 340
21KargowaKargowaaleja głogowo-jarzębinowaul. kpt. Więckowskiego droga gminna 101304F665
22DąbrówkaKargowaaleja lipowadroga wojewódzka 313149, 76
23KlenicaBojadłaaleja jesionowawzdłuż drogi nad stawem, droga gminna 000542F, droga gminna wewnętrzna983/1, 1010/3
24Smolno WielkieKargowaaleja kasztanowcowadroga gminna439, 354
25Zielona GóraZielona Góraszpaler dębowyKrępa-Zawada, droga powiatowa 1176761/4, 621/5
26Zielona GóraZielona Góraaleja lipowaNowy Kisielin-Stary Kisielin, droga wojewódzka nr 279, droga gminna 007260F620/1, 620/5, 258/1
27Zielona GóraZielona Góraaleja dębowaZatonie, droga na pn. od dawnego folwarku Marzęcin, droga lokalna383/14, 381/5
28Zielona GóraZielona Góraaleja lipowaul. Zatonie-Zielonogórska, droga wojewódzka nr 283372, 550/1
29Zielona GóraZielona Góraaleja lipowo-dębowo-klonowaZatonie, przedłużenie ul. Młyńskiej, droga gminna wewn., działki prywatne369, 371/1, 371/2
30SulechówSulechówaleja lipowaul. Okrężna, droga wojewódzka 278, droga gminna 103230F185, 172, 153, 158, 155
31SulechówSulechówszpaler platanowyul. M. Curie-Skłodowskiej, droga gminna 103242F385
32SulechówSulechówaleja lipowaul. Koszarowa, droga gminna 103217F499/3
33KijeSulechówaleja lipowadroga na pn. z osady Łochowo, teren leśny17/10
34KarczynSulechówaleja robiniowadroga leśna w kierunku Smardzewa, droga powiatowa 1204F9/2
35KalskSulechówaleja lipowana osi pałac – cmentarz rodowy1/62, 1/65, 1/66, 1/63, 1/23
36Górzykowo – Nowy ŚwiatSulechówaleja lipowadroga gminna8/8, 276, 30, 8/8
37Buków-KrężołySulechówaleja lipowo-klonowadroga powiatowa 1201F278, 279,280, 7, 73, 236/1, 94
38Łęgowo-SulechówSulechówaleja lipowo-klonowadroga powiatowa 1204F10/1, 23
39Mozów-SulechówSulechówaleja lipowadroga wojewódzka 278247, 4, 703/4, 341/2, 159/5
40ObłotneSulechówaleja lipowadroga gminna 005503F232, 251
41Brzezie k. SulechowaSulechówaleja lipowaul. S. Lema, ul. J. Słowackiego, droga gminna 005506F251/3, 251/4, 251/5
42BrodySulechówaleja klonowo-lipowaul. Czerwieńska, droga wojewódzka 2801005/4, 1026
43BukówSulechówaleja lipowawyjazd w kierunku Smardzewa, droga powiatowa 1201F278
44PomorskoSulechówaleja lipowo-kasztanowcowaul. B. Chrobrego, droga wojewódzka 281611/1
45SulechówSulechówaleja lipowacmentarz, ul. Nowa72/1
46Mozów-PomorskoSulechówaleja lipowadroga wojewódzka 278159/4, 159/3
47Pomorsko-MozówSulechówaleja jesionowadroga wojewódzka 278595/15
48GłoguszSulechówaleja klonowaosada Głogusz, droga gminna 004806F230
49KozówGubinaleja jabłoniowawyjazd w kierunku Luboszyc, droga powiatowa 1137F59
50GubinGubinaleja lipowaul. H. Kołłątaja, droga gminna 101023F262
51GubinGubinaleja lipowaul. Miodowa, drogowa powiatowa 2615F50, 51
52GubinGubinaleja platanowaul. Platanowa, ul. Rycerska, droga powiatowa 1153F357, 372/1
53GubinGubinaleja lipowaul. Śląska, droga wojewódzka 285271,411
54Koperno – CzarnowiceGubinaleja jabłoniowadroga powiatowa 1136F104, 396/2, 94
55Drzeńsk MałyGubinaleja lipowafragment głównej drogi we wsi, droga powiatowa 1154F113
56Drzeńsk MałyGubinaleja lipowawyjazd od strony Jaromirowic, droga powiatowa 1154F113
57Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (piaskownik typu Essen relikty – widok od wschodu)ul. Foluszowa48
58Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (przelew od koryta doprowadzającego ścieki – widok na komorę odstojnika wód deszczowych)ul. Foluszowa48
59Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (komora spadowa przelewu burzowegoul. Foluszowa48
60Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (koryto doprowadzające ścieki na kraty wraz z przelewem burzowym po prawej stronieul. Foluszowa48
61Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (północna komora odstojnika wód deszczowych z przelewem)ul. Foluszowa48
62Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (południowa komora odstojnika wód deszczowych)ul. Foluszowa48
63Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (środek pomieszczenia technicznego przylegającego do wydzielonej komory fermentacyjnej)ul. Foluszowa48
64Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (pomieszczenie techniczne przylegające do wydzielonej komory fermentacyjnej, widok od strony wschodniej)ul. Foluszowa48
65Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (relikty obmurza przy zbiorniku gazu)ul. Foluszowa48
66Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (kanał rozdzielający obie komory odstojnika wód deszczowych)ul. Foluszowa48
67Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (piaskownik typu Essen relikty – wylot na osadnik Dorra)ul. Foluszowa48
68Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (naroże komory odstojnika wód deszczowych wraz ze schodami na pomost obiegowy odstojnika od strony północno-wschodniej)ul. Foluszowa48
69Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (osadnik Dorra relikty obmurza)ul. Foluszowa48
70Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (osadnik Dorra)ul. Foluszowa48
71Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (wydzielona komora fermentacyjna – WKF wraz z przyłączonym pomieszczeniem technicznym widok od północ)ul. Foluszowa48
72Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (wydzielona komora fermentacyjna – WKF od południa)ul. Foluszowa48
73Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków (wydzielona komora fermentacyjna – WKF od północnego zachodu)ul. Foluszowa48
74Zielona GóraZielona Góraoczyszczalnia ścieków przy ul. Foluszowej w Zielonej Górzeul. Foluszowa48
75w terenie leśnym, około 180m na zachód od miejscowości BródkiCzerwieńskdrogowa zapora przeciwpancerna, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 251/3
76w terenie leśnym, około 320m na zachód od miejscowości BródkiCzerwieńskschron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (501) 587, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 248/10
77w terenie leśnym, około 820m na północny zachód od miejscowości BródkiCzerwieńskschron bojowy PZ.W.589, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 246/5
78w terenie leśnym, około 2200m na północny zachód od miejscowości BródkiCzerwieńskschron bojowy PZ.W.593, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 204/1
79w terenie leśnym, około 2300m na północny zachód od miejscowości BródkiCzerwieńskschron bojowy PZ.W.594 Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 204/1
80PrzetocznicaSkąpeschron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (502) 605, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 99/5
81PrzetocznicaSkąpeschron bierny PAK UNTERSTAND i schron bojowy MG SCHATERSTAND (507) 607 a i b, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 9/9 (obiekt a) 9/8 (obiekt b)
82w terenie leśnym, około 800m na północny wschód od miejscowości PrzetocznicaSkąpeschron bojowy PZ.W.612, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 96
83w terenie leśnym, około 900m na północny wschód od miejscowości CibórzSkąpeschron bojowy PZ.W.623, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty 91
84w terenie leśnym, około 2700m na północny wschód od miejscowości SkąpeSkąpeschron bojowy PZ.W.631, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 289
85w terenie leśnym, około 2000m na północny zachód od miejscowości SkąpeSkąpeschron bojowy PZ.W.630, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 289
86w terenie leśnym, około 1700m na południowy wschód od miejscowości RokitnicaSkąpeschron bojowy PZ.W.642, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 256
87w terenie leśnym, około 150m na południowy zachód od miejscowości OłobokSkąpeschron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (506) 653, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Linia Niesłysz-Obra; Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 150/15
88OłobokSkąpeschron bojowy MG SCHARTENSTAND UND PAK UNTERSTAND (506) 653 a i b, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Linia Niesłysz-Obra; Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 150/21
89w terenie leśnym, około 250m na zachód od miejscowości MostkiLubrzaschron bojowy PZ.W. (508) 668, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Linia Niesłysz-Obra; Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 206/1
90Nowa WioskaLubrzaschron bierny PAK UNTERSTAND i schron bojowy MG SCHATERSTAND (512) 691 a i b, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 189/3
91w terenie leśnym, około 1200m na północny wschód od miejscowości LubrzaLubrzaschron bojowy PZ.W.693, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 56/1
92LubrzaLubrzaschron bojowy PZ.W. (513) 694, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 404/19
93w terenie otwartym, około 2000m na północny wschód od miejscowości MostkiLubrzajaz stawidłowy (brak numeracji), Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 30
94w terenie otwartym, około 1250m na południowy wschód od miejscowości RokitnicaSkąpejaz 606, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 308
95w terenie otwartym, około 1900m na północny wschód od miejscowości SkąpeSkąpejaz 608, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 210/2
96w terenie otwartym, około 1900m na północny zachód od miejscowości CibórzSkąpejaz 609, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 335/3
97w terenie otwartym, około 2200m na południowy zachód od miejscowości SkąpeSkąpejaz 610, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 335/3
98w terenie otwartym, około 1500m na północny wschód od miejscowości BródkiCzerwieńskjaz 619, Międzyrzecki Rejon Umocniony (linia Niesłysz-Obra, Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 168
99BródkiCzerwieńskdrogowa zapora przeciwpancerna, Międzyrzecki Rejon Umocniony (Front Ufortyfikowany Łuku Odry-Warty) 80
Skip to content