Obwieszczenie – ZN.5142.50.2022[mŚwie]3

O B W I E S Z C Z E N I E

D  E  C  Y  Z  J  A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. – Dz.U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. – Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz..735 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Małej 5a w Świebodzinie, w imieniu której wystąpił zarządca Pan Jerzy Iwan Centrum Zarządzania Nieruchomościami z siedzibą w Świebodzinie,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

udziela pozwolenia

na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego na działkach o nr ewid. 573/3, 573/1, 574/2 do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Małej 5a w miejscowości Świebodzin, zlokalizowanych na obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, zgodnie z projektem opracowanym przez tech. bud. Józefa  Tustanowskiego i mgr inż. Iwonę Wyrzykowską w styczniu 2022 r.

Termin ważności pozwolenia – 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie §  13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejszą decyzję wydaje się pod warunkiem spełnienia przez Inwestora następujących obowiązków:

  • niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
  • kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli to niemożliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stosownie do art. 32. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

u z a s a d n i e n i e 

W związku ze złożonym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul Małej 5a w Świebodzinie wnioskiem, w imieniu której wystąpił zarządca Pan Jerzy Iwan Centrum Zarządzania Nieruchomościami z siedzibą w Świebodzinie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego na działkach o nr ewid. 573/3, 573/1, 574/2 do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Małej 5a w miejscowości Świebodzin.

Kompetencje Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrywania sprawy wynikają z faktu, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin. Wpisany do rejestru zabytków zespół urbanistyczny stanowi obiekt zabytkowy chroniony w myśl art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia stanowi art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego w trybie decyzji administracyjnej.

Pismem z dnia 04.03.2022 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. Wnioskodawca uzupełnił brakujące dokumenty.

Następnie, pismem z dnia 02.06.2022 r. (znak: ZN.5142.50.2022 [mŚwie]1) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w ww. sprawie. Ponadto, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował strony o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie skorzystały z przysługującego prawa do zapoznania z zebranymi materiałami oraz wypowiedzenia się w sprawnie.

Na podstawie analizy złożonej dokumentacji stwierdzono, że planowane prace nie będą miały negatywnego wpływu i nie będą szkodliwie oddziaływać na chronione wartości zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzina. W związku z powyższym ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwskazań do realizacji ww. prac.

Wobec powyższego na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, art. 7 p. 1 i art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że:

  1. uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  2. zgodnie z § 13 ust. 1 p. 6 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. r. postępowanie w sprawie wydane pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami.
  3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętym pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 – t.j.)
  4. pisemne zawiadomienia i dane, o których mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (t.j. – Dz. U. z 2021, poz. 81) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w przypadku spraw załatwianych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, należy kierować: na adres Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze podany w nagłówku niniejszej decyzji lub na adres poczty elektronicznej sekretariat.zgora@lwkz.pl ePUAP bądź faksem nr 68 325 37 45.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków podejmuje działania o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

Otrzymuje:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Małej 5a w Świebodzinie, na adres zarządcy: Pan Jarosław Iwan Centrum Zarządzania Nieruchomościami z siedzibą w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 23/1, 66-200 Świebodzin, adres do korespondencji: Projektowanie Nadzory Budowlane Józef Tustanowski, Grodziszcze 23a, 66-200 Świebodzin
  2. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Świebodzin sposób publicznego ogłoszenia.

a/a (1351) adud

Skip to content