Obwieszczenie – ZN.5142.50.2022[mŚwie]1

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – t.j. ze zm.)

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w związku z wnioskiem złożonym przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Małej 5a w Świebodzinie, reprezentowanej przez Pana Jarosława Iwana Centrum Zarządzania Nieruchomościami z siedzibą w Świebodzinie, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza wodociągowego na działkach o nr ewid. 573/3, 573/1, 574/2 do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Małej 5a w miejscowości Świebodzin, zlokalizowanych na obszarze wskazanym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków pod nr 59 i 2165 historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, zgodnie z projektem opracowanym przez tech. bud. Józefa  Tustanowskiego i mgr inż. Iwonę Wyrzykowską w styczniu 2022 r.

pouczenie:

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi przez organ prowadzący postępowanie w dniach od 02.06.2022 r. do 17.06.2022 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia następuje z dniem 02.06.2022 r. Zgodnie z art. 49 §2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na umożliwienie Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w celu prawidłowego rozpatrzenia ww. sprawy przedłuża się termin jej załatwienia do dnia 20.06.2022 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawierające uzasadnienie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Otrzymuje:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Małej 5a w Świebodzinie, na adres zarządcy:
    Pan Jarosław Iwan Centrum Zarządzania Nieruchomościami z siedzibą
    w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 23/1, 66-200 Świebodzin, adres do korespondencji: Projektowanie Nadzory Budowlane Józef Tustanowski, Grodziszcze 23a, 66-200 Świebodzin
  2. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
    lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Świebodzin sposób publicznego ogłoszenia.

a/a (1351) adud

Skip to content