ZARZĄDZENIE NR 7/2021 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.7.2021 

ZARZĄDZENIE NR 7/2021
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Pełne zarządzenie + załącznik

Leave a Reply

Skip to content