ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW                      Zielona Góra, 14.05.2021
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
www.lwkz.pl; e-mail serkretariat.zgora@lwkz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WUOZZG/skrytka
RZD.5133.96.2021

ZAWIADOMIENIE
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

    Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 t.j.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 710 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – zespołu linii kolejowej Międzyrzecz – Toporów nr 375, gminy: Świebodzin, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, powiaty: świebodziński, międzyrzecki.

Skip to content