ZARZĄDZENIE NR 6/2021[WEZ]

RZD-G.5140.20.2020

ZARZĄDZENIE NR 6/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych z terenu województwa lubuskiego

    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 56)
w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

    1. Do wojewódzkiej ewidencji zabytków włączone zostały karty zabytków nieruchomych
z terenu województwa lubuskiego.
    2. Wykaz kart włączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiera załącznik stanowiący integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

U z a s a d n i e n i e

    Zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie
z prawem, wojewódzki konserwator zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także czy dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.
    Karty ewidencyjne będące przedmiotem niniejszego zarządzenia zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
    Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano
o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych
w § 15 ww. rozporządzenia.
    Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 710) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. g wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome, w tym parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Załącznik

Skip to content