OBWIESZCZENIE

Zielona Góra, dnia 16 marca 2021 r.

ZA.5161.43.2021[1]

OBWIESZCZENIE

DECYZJA

    Działając na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5, art. 35 ust.1, 3, 4 oraz art. 89 pkt 2 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), § 18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dn. 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 933 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dn. 26.02.2021 r. złożonego przez Pana Damiana Nowakowskiego, BUDIMIEX S.A., działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

Pełne obwieszczenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content