ZARZĄDZENIE NR 3/2021[WEZ]

RZD-G.5140.5.2021

ZARZĄDZENIE NR 3/2021[WEZ]

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 18.03.2021 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
z terenu województwa lubuskiego

    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków w Zielonej Górze zarządza się, co następuje:

§ 1

    Do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków włączona została karta ewidencyjna zabytku nieruchomego z terenu województwa lubuskiego – rzymskokatolickiego kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca zlokalizowanego na działce nr ewid. 223
w miejscowości Stary Dwór, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki.

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

    Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza karty ewidencyjne zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w kartach ewidencyjnych zabytków są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także
czy dokumentacja fotograficzna zabytków umożliwia ich identyfikację.
    Karta ewidencyjna będąca przedmiotem niniejszego zarządzenia zawiera wyczerpujące
i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytku.
    Przed włączeniem karty do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze jej włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
    Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282
ze zm.) zabytek stanowi nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
    Przepis art. 6 ust. 1 p. 1 lit. c, wyżej cytowanej ustawy stanowi, że zabytki nieruchome będące, w szczególności dziełami architektury i budownictwa podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Skip to content