Z A W I A D O M I E N I E  O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                        Zielona Góra, 26.06.2020 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl 
RZD.5133.78.2020

Z A W I A D O M I E N I E 
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr 337/1 w miejscowości Nowy Dwór 5, obręb Nowa Jabłona, gm. Niegosławice, pow. żagański.

otrzymują: 
1. Pan Maciej Miller, 
2. Starosta Żagański, ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań,
3. Wójt Gminy Niegosławice, Niegosławice 55 67-312 Niegosławice,
4. aa (06597) oprac. A. Skowron

Skip to content