Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                              Zielona Góra,15.05.2020
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.46.2020

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

    Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 282 ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia
o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – alei lipowej – zlokalizowanej na drodze wojewódzkiej nr 303, na dz. nr ewid. 117, 332
w miejscowościach Smardzewo-Brudzewo, gm. Szczaniec, pow. świebodziński.

Otrzymuje:
1. Województwo Lubuskie, ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra,
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32 65-042 Zielona Góra,

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2 66-200 Świebodzin,
2. Wójt Gminy Szczaniec, ul. Herbowa 30 66-225 Szczaniec.

aa ( ).

Skip to content