ZARZĄDZENIE NR 8/2020

LWKZ.110.8.2020

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych opracowanych dla zabytków archeologicznych lądowych
w Czerwieńsku, Jasieniu, Sławie i Nowogrodzie Bobrzańskim

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 t. j.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz § 9 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, zarządza się, co następuje:

§ 1. Włącza się do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjne zabytków wymienione w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

u z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zasadami określonymi w §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661
ze zm.) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem wojewódzki konserwator zabytków włącza kartę ewidencyjną zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków po sprawdzeniu, czy dane zawarte w karcie ewidencyjnej zabytku są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym, a także
czy dokumentacja fotograficzna zabytku umożliwia jego identyfikację.
Wymienione w załączniku karty zawierają wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym dane, a załączona dokumentacja fotograficzna umożliwia identyfikację zabytków.
Przed włączeniem kart do wojewódzkiej ewidencji zabytków poinformowano o zamiarze ich włączenia do tej ewidencji w trybie i na zasadach określonych w § 15 ww. rozporządzenia.
Przedmiotem zarządzenia są karty ewidencyjne zabytków archeologicznych lądowych opracowane
1. dla układu urbanistycznego miejscowości Czerwieńsk, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski;
2. dla układu urbanistycznego i założenia pałacowo-parkowego w miejscowości Jasień, gm. Jasień, pow. żarski;
3. dla układu ruralistycznego, układu urbanistycznego, reliktów zamku i założenia pałacowo-parkowego w miejscowości Sława, gm. Sława, pow. wschowski;
4. dla układu urbanistycznego miejscowości Sulechów, gm. Sulechów, pow. zielonogórski;
5. dla układu urbanistycznego i reliktów zamku w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski oraz
6. dla układu urbanistycznego miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski.
Historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne są to przestrzenne założenia miejskie
i wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych
i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg. Zgodnie natomiast z art. 3 pkt. 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 282 ze zm.) przez historyczny zespół budowlany rozumie się powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi.
Stałe osadnictwo i zręby układów urbanistycznych miejscowości Sulechów, Jasień, Czerwieńsk, Sława i Nowogród Bobrzański pochodzą z czasów średniowiecznych. Natomiast stałe osadnictwo i zręby układów urbanistycznych miejscowości Czerwieńsk i Nowogród-Krzystkowice pochodzą z czasów nowożytnych. W związku z powyższym prezentują znaczne wartości naukowe i historyczne. Ze względu na konieczność ochrony warstw kulturowych oraz reliktów architektury, a także posiadane wartości naukowe i historyczne postanowiono o włączeniu ww. zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto włącza się do wojewódzkiej ewidencji zabytków zaktualizowaną kartę dla układu urbanistycznego Sulechowa.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/2020

LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kart ewidencyjnych opracowanych dla zabytków archeologicznych lądowych
w Czerwieńsku, Jasieniu, Sławie i Nowogrodzie Bobrzańskim

1. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego miejscowości Czerwieńsk, gm. Czerwieńsk, pow. zielonogórski;
2. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego i założenia pałacowo-parkowego – w miejscowości Jasień, gm. Jasień, pow. żarski;
3. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu ruralistycznego, układu urbanistycznego, reliktów zamku i założenia pałacowo-parkowego,
w miejscowości Sława, gm. Sława, pow. wschowski;
4. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego w miejscowości Sulechów, gm. Sulechów, pow. zielonogórski;
5. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego i reliktów zamku w miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski;
6. karta ewidencyjna zabytku archeologicznego lądowego opracowana dla układu urbanistycznego miejscowości Nowogród Bobrzański, gm. Nowogród Bobrzański, pow. zielonogórski.

Skip to content