Z A W I A D O M I E N I E O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU do wojewódzkiej ewidencji zabytków

LUBUSKI WOJEWÓDZKI                                                                             Zielona Góra, 13.02.2020
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona
tel. 068 324 73 90; fax 068 325 3745
www.lwkz.pl; sekretariat.zgora@lwkz.pl
RZD.5133.43.2019[1]

Z A W I A D O M I E N I E
O ZAMIARZE WŁĄCZENIA KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKU
do wojewódzkiej ewidencji zabytków

       Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 113, poz. 661 ze zm. ) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 t. j. ze zm.) Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku – parku przy willi – w miejscowości Łochowice, zlokalizowanym na południowym brzegu jeziora Gibiel, na działkach nr ewid. 403/1, 403/3, 403/4, 253/3 i 253/5 w miejscowości Łochowice, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński.

Otrzymuje:
1. Jarosław Turkowiak,
2. Lidia Turkowiak,
3. Skarb Państwa, reprezentowany przez Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160 66-630 Bytnica,

Do wiadomości:
1. Burmistrz Krosna Odrzańskiego, ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzańskie,
2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10B 66-600 Krosno Odrzańskie
3. aa (12639).

Skip to content