ZARZĄDZENIE NR 1/2020 LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

LWKZ.110.1.2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie zarządzenia nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się pierwszy stopnień alarmowy (stopień ALFA), a także pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na terenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Gorzowie Wlkp., obowiązujący od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia
29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Kierownikowi Delegatury.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content