OGŁOSZENIE

Zielona Góra, dnia 25.03.2019 r.

OGŁOSZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 zem.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w przedmiocie promowania osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

– organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań,
plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez;
– wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk) – periodyków, katalogów, druków ulotnych, książek, w tym przekładów literatury;
– prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, kończonych publikacją, ogłoszeniem w formie referatu na konferencji lub udostępnianych społeczeństwu w inny sposób.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,- zł.

3. Zasady przyznawania dotacji: zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim
zastosowaniem przepisów art. 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.) zgodnie z zasadami jawności, równego traktowania oferentów i konkurencyjności. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania. Kwota dofinansowania ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie może przekroczyć 90% rzeczywistych kosztów.

4. Termin realizacji zadania: od 24 maja 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.

5. Warunki realizacji zadania:
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.).
Zadania winny być realizowane na zasadach określonych w umowie zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057), zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami obowiązującymi przy realizacji zadania.

W przypadku zadań w ramach, których wydawane będą publikacje, dla celów promocji zabytków województwa lubuskiego do dyspozycji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy przekazać minimum 10 egz. publikacji oraz minimum po 1 egz. publikacji dla obu bibliotek wojewódzkich w regionie i dla Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.

Uwaga! Ze środków dotacji nie mogą być pokrywane wynagrodzenia pracowników organizacji, koszty cateringu, koszty utrzymania biura, itp.

6. Termin i miejsce składania ofert: dokumenty należy składać lub przesyłać pocztą do
16 kwietnia 2019 r., do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze ul. Kopernika 1, 65-001 Zielona Góra (liczy się data wpływu do siedziby urzędu).

7. Oferty realizacji zadania publicznego w 2018 r. należy przygotować zgodnie z wzorem
zamieszczonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

Uwaga! Przy sporządzaniu oferty należy postępować ściśle wg wskazówek zawartych w przypisach na końcu formularza.

Do oferty należy załączyć:

• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę,niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
• w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości
prawnej parafii/zakonu lub dekret powołujący kościelną osobę prawną oraz upoważnienie
dla proboszcza/przeora do reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań
finansowych,
• pisemną informację, czy organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku
z zakupami finansowanymi z przyznanej dotacji – w przypadku organizacji, którym to prawo
przysługuje, kosztorys powinien zawierać ceny netto.

• kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy
oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U.z 2018, poz. 450 ze zm. ), a ocenie podlegać będą:
• wartość merytoryczna zadania – znaczenie dla utrwalenia, dokumentowania i popularyzacji
zabytków regionu 0-5 pkt
• doświadczenie oferenta w realizacji projektów związanych z przedmiotem konkursu 0-3 pkt
• kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania – 0-1 pkt,
• kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne – 0-1 pkt,
• zapewnienie różnych źródeł finansowania – 0-3 pkt
• wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków –0-2 pkt,
• rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków, w przypadku
organizacji, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne przy udziale środków
uzyskanych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 0-2 pkt

9. Termin wyboru oferty: do 26 kwietnia 2019 r.

10. Informacja wymagana zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 p. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.- Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.):
W 2018 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych podpisał 7 umów o dotację na łączną kwotę 40 000 zł:

• oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej – zadanie: Sesja naukowa
“Dzieje miejscowości ziemi kożuchowskiej” (Lasocin, Dziadoszyce, Drwalewice i Bielice) wraz z
wydaniem publikacji – 5 000 zł;
• oferta złożona przez Fundacja Pałac Bojadła zadanie: Druga edycja wystawy „Rezydencje
środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy” – 4 000 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Czas A.R.T. – zadanie: Wędrowanie wśród zabytków ziemi
wschowskiej (wydruk folderów i materiałów promujących zabytki i historię ziemi wschowskiej,
konkursy plastyczno – fotograficzne, spacery, „jurta odkrywców” dla dzieci, etc..)– 5
500 zł;
• oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. – zadanie: „Jazz w pałacach,
dworach i …”– 9 000 zł
• oferta złożona przez Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – zadanie: Festiwal muzyki
Fryderyka Chopina w Sulechowie. Nowe życie dawnego zboru kalwińskiego i zamku w Sulechowie – Wydanie publikacji albumowej prezentującej dawny Zbór Kalwiński i Zamek w Sulechowie jako kompleks kulturalny ważny dla regionu przez pryzmat Festiwalu Muzyki Fryderyka Chopina – 3 000 zł
• oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze – Seminarium – Zabytek „Instrukcja obsługi” – 3 500 zł
• oferta złożona przez Fundacja muzyki dawnej „Canor” – Cykl koncertowy „Przedsionek Raju”
edycja VII – 10 000 zł.

W 2019 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie polegające na promowaniu osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa lubuskiego zlecone uprawnionym podmiotom – organizacjom pozarządowym, nie będącym jednostkami sektora finansów publicznych nie podpisał jeszcze żadnych umów o dotację.

Skip to content