OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11
fax (68) 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl
www.lwkz.pl

ZN.5142.16.2017 [mKOd]

Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

OBWIESZCZENIE

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.), w związku art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2016 r., poz. 778) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17.02.2017 r. (22.02.2017 r.), znak pisma: IR.6733.4.2017. AW

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na rozbudowie budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów

uzasadnienie

      Dnia 22.02.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Krosna Odrzańskiego w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku szpitala przewidzianej do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 366/6 w miejscowości Krosno Odrzańskie, ul. Piastów.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu,
że budynek szpitala przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim, zlokalizowany na działce o nr ewid. 366/6, usytuowany jest na obszarze otoczenia zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 i 2179. Przedmiotowy budynek jest ponadto ujęty w gminnej ewidencji zabytków.
     Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Na podstawie analizy projektu decyzji stwierdzono, że planowane działania dotyczą współczesnej części budynku kompleksu szpitalnego, zlokalizowanego przy ul. Piastów 3
w Krośnie Odrzańskim. Rozbudowa tego budynku o podjazd dla karetek jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. Ponadto ustalono, że w treści projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony zabytków, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. W związku z powyższym realizacja powyższej inwestycji jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego, gdyż nie będzie miała istotnego wpływu na chronione wartości widokowe zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Krosno Odrzańskie.
     Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 art. oraz 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Powiat Krośnieński, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości
Do wiadomości:
4. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (1501) oprac. B. Czechowska 13.03.2017 r.

Skip to content