OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, www.lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 27.03.2017 r.

RZD.5130.47.2014[ 26 ]

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁEM DOWODOWYM ZGROMADZONYM W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267, ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014., poz.1446, ze zm.), w związku ze zgłoszonym żądaniem wniesionym pisemnie w dniu 09.12.2016 r. przez jedną ze Stron,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

ponownie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z wszczętym z urzędu dnia 13.11.2014 roku, postępowaniem administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.
     W związku z uwzględnieniem żądań, wniesionych przez jedną ze Stron w ww. piśmie, opracowano nowy projekt załącznika graficznego do decyzji w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek. Projekt niniejszego załącznika z uwzględnionymi zmianami stanowi integralną część pisma.

     Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 31 marca do 10 kwietnia 2017 roku w godzinach 10.00-14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 24.04.2017 r.

W załączeniu:
Projekt załącznika graficznego nr 1 do decyzji w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek z zaznaczonymi kolorem czerwonym granicami ww. układu.
Otrzymują:
1. Burmistrz Zbąszynka, Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek
2. Urząd Miejski w Zbąszynku, Rynek 1, 66-210 Zbąszynek – pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Zbąszynek.
a/a (5481, 10378, 10059, 4562) adud, asko

Skip to content