OBWIESZCZENIE

LUBUSKI WOJEWÓDZKI Zielona Góra,
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.2.2016 [mGub-5]

Zielona Góra, dn. 31-05-2016

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o
Oddział we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44
50-507 Wrocław

OBWIESZCZENIE

w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków t. j. budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1, nr rejestru zabytków 2343, budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5, nr rejestru zabytków L-244/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 11, nr rejestru zabytków L-353/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, nr rejestru L-490/A, polegających na wykonaniu przyłączy do sieci gazowej oraz robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 – 225 mm na działkach nr 1, 6, 7/1, 34/1, 37/2, 38/6, 44/3, 62/2, 64/3, 66/1, 106, 107, 112/15, 112/16, 112/24, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 129, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 144/1, 146/3, 147/2, 147/3, 147/5, 147/7, 147/14, 147/15, 148/2, 148/7, 148/8, 149/1, 161/1, 168/1, 168/2, 169/1, 170/1, 170/2, 171/2, 173, 175, 195/2, 367/1, 367/2, 367/6, 370, – obręb nr 5, na działkach nr 309/2, 309/1 – obręb nr 3, oraz na działkach nr 34 – obręb nr 6, przy ulicach Wyspiańskiego, Budziszyńskiej, Generała Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, Zygmunta Starego, Westerplatte, Bolesława Chrobrego i Piastowskiej w Gubinie wraz z przyłączami o średnicy dn 40-32 do budynków wielorodzinnych w Gubinie.

DECYZJA

      Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 94, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1 i p. 2, art. 7 p.1 i art. 6 ust. 1 p.1 lit. b i c ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r. poz. 1446 ze zm.), w związku § 14 i § 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.01.2016 r. (data wpływu 11.01.2016 r., uzupełnionego w dniu 26.02.2016 r. oraz 24.03.2016 r.) przez pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, reprezentowanej przez Panią Joannę Rapacz-Pawicką, właściciela „JRP PROJEKT” Joanna Rapacz-Pawicka, z siedzibą w Zielonej Górze,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
udziela pozwolenia na

 1. prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków t. j. budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1, nr rejestru zabytków 2343, budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5, nr rejestru zabytków L-244/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 11, nr rejestru zabytków L-353/A, budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, nr rejestru L-490/A, polegających na wykonaniu przyłączy do sieci gazowej
 2. prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 – 225 mm na działkach nr 1, 6, 7/1, 34/1, 37/2, 38/6, 44/3, 62/2, 64/3, 66/1, 106, 107, 112/15, 112/16, 112/24, 113, 114, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 129, 140/1, 141/1, 141/2, 142, 144/1, 146/3, 147/2, 147/3, 147/5, 147/7, 147/14, 147/15, 148/2, 148/7, 148/8, 149/1, 161/1, 168/1, 168/2, 169/1, 170/1, 170/2, 171/2, 173, 175, 195/2, 367/1, 367/2, 367/6, 370, – obręb nr 5, na działkach nr 309/2, 309/1 – obręb nr 3, oraz na działkach nr 34 – obręb nr 6, przy ulicach Wyspiańskiego, Budziszyńskiej, Generała Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, Zygmunta Starego, Westerplatte, Bolesława Chrobrego i Piastowskiej w Gubinie wraz z przyłączami o średnicy dn 40-32 do budynków wielorodzinnych w Gubinie.

Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 5 powyższego Rozporządzenia po wykonaniu prac wskazanych w niniejszym pozwoleniu należy przywrócić nawierzchnię z kostki brukowej do poprzedniego stanu, z odtworzeniem sposobu ułożenia kostki brukowej oraz zachowaniem historycznych kamiennych krawężników.

Realizacja prac zgodnie z Projektem budowlanym, sporządzonym przez mgr inż. Anitę Nowak, sprawdzonym przez mgr inż. Bożenę Polańską, opracowanym, w sierpniu 2015 r.
Termin ważności pozwolenia: 31 czerwca 2018 r.

Niniejsze pozwolenie wydaje się pod warunkiem spełnienia przez Inwestora następującego obowiązku:

 1. zapewnienia przez Inwestora, zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami badań archeologicznych w granicach inwestycji, na które zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej LWKZ) w trybie decyzji administracyjnej. Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych należy uzyskać co najmniej 14 dni przed podjęciem robót budowlanych określonych w niniejszym pozwoleniu,
 2. niezwłocznego zawiadomienia LWKZ o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, stosownie do § 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r.,
 3. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651, t.j. ze zm.) prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom.
 4. Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651, t.j.) zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków w trybie odrębnej decyzji administracyjnej.
 5. Spełnienia warunków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji, mających na celu zapobiegnięcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
 6. Zawiadomienia LWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac.

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 08.01.2016 r. (data wpływu 11.01.2016 r., uzupełnionego w dniu 26.02.2016 r. oraz 24.03.2016 r.). Pani Joanna Rapacz-Pawicka, właścicielka „JRP PROJEKT” Joanna Rapacz-Pawicka, z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentująca Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, wystąpiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków t. j. budynku przy ul. Obrońców Pokoju 1, budynku przy ul. Obrońców Pokoju 5, budynku przy ul. Wyspiańskiego 11, budynku przy ul. Wyspiańskiego 13, polegających na wykonaniu przyłączy do sieci gazowej oraz o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz jego otoczenia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE ø 63 – 225 mm przy ulicach Wyspiańskiego, Budziszyńskiej, Generała Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, Zygmunta Starego, Westerplatte, Bolesława Chrobrego i Piastowskiej w Gubinie wraz z przyłączami o średnicy dn 40-32 do budynków wielorodzinnych w Gubinie. Pismem z dnia 02.02.2016 r., znak pisma: ZN.5142.2.2016 [mGub] wezwano stronę o uzupełnienie braków w złożonym wniosku. Braki zostały uzupełnione w dniu 26.02.2016 r. Do wniosku dołączono również oświadczenie Inwestora, iż osoba: kierująca robotami budowlanymi oraz osoba sprawująca nadzór inwestorski nad inwestycją zostaną wyłonione w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Postanowieniem z dnia 25.04.2016 r., znak pisma: ZN.5142.2.2016 [mGub-3] na wniosek strony zawieszono postępowanie administracyjne w powyżej sprawie. Postanowieniem z dnia 31.05.2016 r., znak pisma: ZN.5142.2.2016 [mGub-4] postępowanie zostało wznowione na wniosek strony.
      Kompetencje LWKZ w sprawie wynikają z faktu, że budynki zlokalizowane przy ul. Obrońców Pokoju 1, przy ul. Obrońców Pokoju 5, przy ul. Wyspiańskiego 11 oraz przy ul. Wyspiańskiego 13 wpisane są do rejestru zabytków. Ponadto inwestycja zlokalizowana jest na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 62 i 3031, decyzjami z dnia 15.09.1955 r. i 20.07.1978 r. oraz na obszarze jego otoczenia. Zgodnie z art. 3 ust. 12 i ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami historyczny układ urbanistyczny to przestrzenne założenie miejskie zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych w tym ulic lub sieci dróg. Wpisany do rejestru zabytków obiekt zabytkowy chroniony jest w myśl art. 6 p. 1 lit b oraz art. 7 p. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zbytków oraz na obszarze jego otoczenia wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
      Na podstawie analizy złożonego wniosku stwierdzono, że planowane działania polegające na wykonaniu przyłączy gazowych do budynków wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych przy ul. Obrońców Pokoju 1, przy ul. Obrońców Pokoju 5, przy ul. Wyspiańskiego 11 oraz przy ul. Wyspiańskiego 13 nie wpłyną negatywnie na wartości zabytkowe budynków mieszkalnych i są dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych do budynków wielorodzinnych nie wpłynie negatywnie na wartości zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Gubin oraz na jego ekspozycję. W związku z powyższym nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia planowanych robót budowlanych.
Jednocześnie, w miejscach historycznej zabudowy miasta, podczas prac ziemnych w granicach inwestycji, należy zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. Powyższy warunek wynika z faktu, iż na terenie inwestycji w granicach lokalizacji projektowanych sieci zlokalizowane są zabytki archeologiczne tj. relikty historycznej zabudowy miasta i przedmieść. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiec nad zabytkami zabytek archeologiczny jest to zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. W przypadku planowanej inwestycji istnieje realne zagrożenie podczas prowadzenia wykopów ziemnych ich uszkodzenia lub zniszczenia. Na podstawie art. 31 ust. 1a pkt 2 osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. Na podstawie art. 31 ust. 2 cyt. ustawy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek archeologiczny.
      Ponadto, ze względu na fakt, że planowana inwestycja prowadzona będzie w miejscu, gdzie częściowo zachowała się historyczna nawierzchnia jezdni w postaci kostki brukowej oraz historyczne kamienne krawężniki, w sentencji decyzji wprowadzono dodatkowe warunki, w zakresie przywrócenia nawierzchni do poprzedniego stanu po przeprowadzeniu ww. prac. Wynikają one z konieczności zapobieżenia działaniom mogącym doprowadzić do niewłaściwego wykonania prac określonych w zatwierdzonym projekcie. Do ich wprowadzenia upoważniają konserwatora zabytków przepisy § 14 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 14 października 2015 oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także zapisy art. 4 cytowanej wyżej ustawy, które stanowią, że ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku.
      Jednocześnie informuję, że powyższa decyzja jest zgodna z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Burmistrza Gubina w dniu 14.12.2015 r., uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem zabytków postanowieniem z dnia 30.11.2015 r. , znak pisma: ZN.5142.59.2015 [mGub].
Wobec powyższego na podstawie art. 36, ust. 1 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4 , art. 6 ust. 1 p. 1, lit. b, art. 7 p. 1, ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego orzeczono jak w rozstrzygnięciu.
Informuję, że:

 1. Uzyskanie pozwolenia LWKZ na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanymdo rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 2. Pozwolenie LWKZ nie zwalnia z obowiązku uzyskania przed przystąpieniem do prac objętych pozwoleniem zgód wymaganych przez przepisy odrębne, w szczególności Kodeks Cywilny i ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80., poz. 903 z późn. zm.).
 3. Stosownie do art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami LWKZ może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania działań określonych w niniejszym pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Pouczenie

      Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat na adres pełnomocnika: Joanna Rapacz-Pawicka „JRP PROJEKT” Joanna Rapacz-Pawicka, ul. Krzywa 12, 65-372 Zielona Góra, w zał. 1 egz. projektu stanowiący załącznik do niniejszej decyzji
2. Urząd Miasta Gubin, ul. Piastowska 24, 66-620 Gubin
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, na adres Urzędu Miasta w Gubinie
Do wiadomości:
4. Starostwo Powiatowe, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie
aa. (3608, 3316, 1519, 195) oprac. B. Czechowska 25.05.2016 r.
Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 i 17zł
tytułem wydania decyzji i udzielonego pełnomocnictwa na rachunek
Urzędu Miasta w Zielonej Górze w dniu 24.02.2016 r.
inspektor ochrony zabytków Barbara Czechowska

Skip to content