O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl
ZN.5142.6.2016 [Sul-2]

Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie sprostowania postanowienia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9.02.2016 r., znak: ZN.5142.6.2016 [Sul] w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 23, t. j., ze zm.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

sprostować z urzędu oczywisty błąd pisarski w postanowieniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.6.2016 [Sul] z dnia 9.02.2016 r. zgodnie z którą odmówiono uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie, w następujący sposób:

w wierszu 25 na str. 1:
– zamiast:
uzgodnić decyzję,
powinno być:
odmówić uzgodnienia decyzji,

u z a s a d n i e n i e

      W decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZN.5142.6.2016[Sul] z dnia 9.02.2016 r. zgodnie z którą odmówiono uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie. Jest to błąd o charakterze pisarskim, ponieważ w niniejszym piśmie kilkukrotnie wskazywano, iż budowa budynku o parametrach dopuszczonych w przedstawionej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy nie jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. W związku z powyższym prawidłowym zapisem w orzeczeniu postanowienia jest przedstawione w postanowieniu sprostowanie.
W związku z pomyłką Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z art.113 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego prostuje oczywisty błąd.

p o u c z e n i e


     Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

otrzymuje:
1. Adresat
2. Łukasz Bartoszewski, zam. Poznań (pełnomocnik LIDL Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (1549) D.Kwas 11.03.2016 r.

Skip to content