O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90

Zielona Góra 9.02.2016 r.

ZN.5142.6.2016 [Sul]

Burmistrz Sulechowa
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie.

P O S T A N O W I E N I E

      Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sulechowa z dnia 21.01.2016 r. (data wpływu: 26.01.2016 r.), znak: ZP.6730.94.2015.AG

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie, na terenie oraz w otoczeniu zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 58.

U z a s a d n i e n i e

     Dnia 26.01.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Burmistrza Sulechowa w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowego LIDL z parkingiem, pylonem i infrastrukturą techniczną po wyburzeniu istniejącego budynku handlowego, przewidzianej do realizacji nr 251/15, 251/19 i 267/11 w Sulechowie.
     Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze oraz w otoczeniu zabytkowego układu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Sulechów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 07.11.1957 r. i dnia 31.01.1975 r. Zgodnie z art. 60 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą warunki zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
     Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Polega ona przede wszystkim na zapobieżeniu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestr zabytków, zaś przedmiotem wartości podlegające ochronie, czyli przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zabudowy zakłócającej ekspozycję na zabytek.
     Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że projekt decyzji zawiera błędy formalne uniemożliwiające jej uzgodnienie. Załączony do decyzji o warunkach plan z usytuowaniem obiektu zabudowy nie zawiera tytułu informującego, iż stanowi on załącznik do przedmiotowej decyzji i nie został on opieczętowany przez osobę uprawnioną do sporządzania tego typu dokumentów oraz brak na nim oznaczeń graficznych dotyczących granic, które należy stosować w części graficznej decyzji, zgodnie z Polską Normą PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r. zgodnie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589).
     Dodatkowo należy wskazać, że przedmiotowe działki znajdują się w centralnej części Sulechowa na południe od terenu historycznego centrum miasta. Po północnej i zachodniej stronie inwestycji znajdują się historyczna zabudowa pochodząca z XIX i XX w. Planowana inwestycja polegająca na rozbiórce współczesnego budynku handlowego i wniesieniu na jego miejscu nowego. Z przedłożonej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy wynika m. in., że planowany do realizacji budynek handlowy ma być obiektem nakrytym dachem płaskim jednospadowym, o kącie nachylania połaci budynku mieszkalnego do 7º. W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków parametry określone w przedłożonej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy nie zostały dostosowane do charakteru historycznej zabudowy Sulechowa oraz do parametrów budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji. Dotyczy to wprowadzenia dopuszczenia realizacji dachu płaskiego o niewielkim spadku. Wszystkie historyczne budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej i ul. PCK oraz część współczesnych budynków mieszkalnych przy ul. PCK i os. Promień, nakryte są stromymi dachami dwuspadowymi. Również w przypadku wielu sąsiednich obiektów sprawujących różne funkcje ich dachy ukształtowano, jako dwuspadowe o wyraźnym spadku połaci, w tym na budynku przewidzianym do rozbiórki (dach płaski posiadają budynki wzniesione w 2. poł. XX w. – np. przy ul. Przyłącznej, które wprowadzają dysharmonię w historycznej zabudowie). Wprowadzenie budynku handlowego o bryle nakrytej dachem płaskim o niskim kącie nachylenia połaci, charakterystycznym dla współczesnego budownictwa, na terenie zabytkowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego, w sąsiedztwie historycznej zabudowy – głównie budynków nakrytych dachami dwuspadowymi o wyraźnym spadku, będzie elementem niedostosowanym do historycznych relacji przestrzennych miasta i naruszy wartości układu, jakimi jest w szczególności jego autentyzm określony m. in. przez charakterystyczną formę architektury. Takie ukształtowanie bryły obiektu będzie elementem obcym stylistycznie i dysharmonizującym, powodującym degradację historycznego układu urbanistycznego miasta Sulechów.
     Realizacja inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego budynku handlowego oraz budowę na jego miejscu nowego budynku wraz z niezbędna infrastrukturą, na przedmiotowych jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego. Jednakże, ze względu na lokalizację w granicach oraz w otoczeniu historycznego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów oraz w sąsiedztwie jego zabytkowej zabudowy, niezbędne jest by projektowany budynek został zlokalizowany i ukształtowany w nawiązaniu, i z poszanowaniem wartościowych elementów tego zespołu urbanistycznego Sulechowa. Tym samym zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie na budynku handlowym dachu dwuspadowego, o symetrycznych połaciach krytych dachówką i kącie nachylenia ok. 20-40º. Zawarty w przedłożonej do uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy o treści Dach płaski jednospadowy, o kącie nachylenia połaci do 7°, nie może zostać zaakceptowany przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż dopuszcza ukształtowanie bryły budynku niedostosowanej do zastanych realizacji przestrzennych zabytkowego układu miasta.
      W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonanie dachu płaskiego jednospadowego o niskim kącie nachylenia połaci narusza przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i stanowi kolejne uchybienie uniemożliwiające uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy. W świetle regulacji art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszystkie działania i rozstrzygnięcia organu konserwatorskiego winny być podejmowane dla zapewnienia odpowiednich warunków, umożliwiających zachowanie zabytków, w tym zabytkowych układów, we właściwym stanie, ich odpowiedniego zagospodarowania i utrzymania, zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla ich wartości, udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku.
      Jednocześnie informuję, w przypadku dostosowania parametrów inwestycji do historycznej zabudowy miejscowości oraz załączeniu do projektu decyzji o warunkach zabudowy załącznika spełniającego wymogi formalne, decyzja o warunkach zabudowy będzie mogła zostać uzgodniona pozytywnie przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
      W związku z powyższym, na podstawie 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 i art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

      Na niniejsze postanowienia służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

otrzymuje:
1. Adresat
2. Łukasz Bartoszewski, zam. Poznań (pełnomocnik LIDL Sklepy Spożywcze Sp. z o.o.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia
a/a (554) D.Kwas 9.02.2016 r.

Skip to content