O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

ZN.5142.5.2016 [mSzp]

Zielona Góra, 04.02.2016 r.

Burmistrz Szprotawy
ul. Rynek 45
67-300 Szprotawa

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działkach ozn. nr 451/1, 461, 464/1, 481, 499/9, 500, 528/5, 530/9, 533 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy (teren otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180)

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, t.j., ze zm.) oraz na podstawie art. 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t . j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015., poz. 199) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Szprotawy z dnia 12.01.2016 r. (data wpływu: 25.01.2016 r.) znak: IR.6730.18.2015.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działkach ozn. nr 451/1, 461, 464/1, 481, 499/9, 500, 528/5, 530/9, 533 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy (teren otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180)

u z a s a d n i e n i e

      Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dnia 25.01.2016 r. wpłynął wniosek Burmistrza Szprotawy w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-20kV na działkach ozn. nr 451/1, 461, 464/1, 481, 499/9, 500, 528/5, 530/9, 533 położonych w obrębie 0002 miasta Szprotawy.
      Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wynikają z faktu, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zabytku: zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Szprotawa, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 103 i 2180.
      Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
      Ochrona konserwatorska zabytkowych układów urbanistycznych wynika z przepisu art. 4 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6 ust 6 pkt. 1 lit b. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, polega ona przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku oraz udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytku. Narzędziem tej ochrony jest wpis do rejestru zabytków, zaś przedmiotem – wartości podlegające ochronie, czyli w tym przypadku przede wszystkim widok na zabytek oraz wykluczenie zagospodarowania zakłócającego jego ekspozycję i walory.
      Na podstawie analizy ustalono, że w treści projektu decyzji o warunkach zabudowy zawarte są wystarczające zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego, m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Szprotawy oraz o sposobie postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem.
W ocenie organu ochrony zabytków ww. inwestycja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję oraz chronione walory zabytkowego zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Gubin i jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego.
Zatem na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 p. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku
z art. 106 KPA, orzeczono, jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. Marszałek Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-954 Zielona Góra
3. Starostwo Powiatowe w Żaganiu, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań
4. Inwestor- Dariusz Serwach reprezentujący firmę SPLENDOR, ul. Młodzieżowa 28,
09-100 Płońsk, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Grzegorz Szulc,
ul. Żegockiego 3, 66-110 Babimost
5. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Miasta
w Szprotawie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości

aa. (534) oprac. B. Czechowska, 03.02.2016 r.

Skip to content