O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI

KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65–063 Zielona Góra tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

Zielona Góra, 26.01.2016 r.

ZN.5142.2.2016 [gmŚwi]

Wójt Gminy Świdnica
ul. Długa 38
66-008 Świdnica

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i budowie: sieci wodociągowej, pompowni komór dla reduktorów ciśnienia wody niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr ewidencyjny 863/3, 864, 865/1, 332, 350, 349, 378, 545/2, 164/9, 346, 351/5, 351/4, 353/1, 322, 323, 91/13 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust.1 lit. b i lit. c, art. 7 p. 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj – Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) oraz na podstawie art. 105 i 106 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. – Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta gminy Świdnica z dnia 11.01.2016 r. znak: RG.6733.1.2016 (data wpływu: 14.01.2016 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
umarza postępowanie

w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i budowie: sieci wodociągowej, pompowni komór dla reduktorów ciśnienia wody niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr ewidencyjny 863/3, 864, 865/1, 332, 350, 349, 378, 545/2, 164/9, 346, 351/5, 351/4, 353/1, 322, 323, 91/13 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica

u z a s a d n i e n i e

      Dnia 14.01.2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wpłynął wniosek Wójta Gminy Świdnica w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i budowie: sieci wodociągowej, pompowni komór dla reduktorów ciśnienia wody niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach nr ewidencyjny 863/3, 864, 865/1, 332, 350, 349, 378, 545/2, 164/9, 346, 351/5, 351/4, 353/1, 322, 323, 91/13 – obręb Wilkanowo, gmina Świdnica.
      Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z zapisem art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, ich otoczenia oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków decyzję o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w odniesieniu do wykazu zabytków wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 75, poz. 474).
      Analizując powyższą sprawę ustalono, iż teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej określonej w art. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. Według danych tutejszego archiwum na tym terenie nie znajdują się zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. W związku z powyższym w tym wypadku Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiada kompetencji do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
      W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. PROINSTAL PPHU, ul. Poznańska 9, 65-001 Zielona Góra
3. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia za pośrednictwem Urzędu Gminy Świdnica w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości.

aa. (259) oprac. B. Czechowska 26.01.2016 r.

Skip to content