O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 26.02.2015 r.

RZD.5130.47.2014 [6]

O B W I E S Z C Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ
ZE ZGROMADZONYM MATERIAŁEM DOWODOWYM
W SPRAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW
HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO
MIEJSCOWOŚCI ZBĄSZYNEK ,
ORAZ O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIANIA SPRAWY

Działając na podstawie art. 49 i art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267) oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014., poz.1446, t. j.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
z a w i a d a m i a

o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 13.11.2014 r. w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Zbąszynek, gmina loco, powiat świebodziński.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 23 do 27 marca 2015 r. w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1. W tym terminie przysługuje Stronie również prawo wypowiedzenia się (pisemnie lub do protokołu) co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronie zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia ww. sprawy do dnia 16 kwietnia 2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek,
2. Mieszkańcy miejscowości Zbąszynek w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3. a/a

Skip to content