ZARZĄDZENIE Nr 4/2015

LWKZ 110.4.2015

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 02 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wydatkowania środków publicznych
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 16/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatkowania środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale 3 „Udzielenie zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro” paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
„Do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych § 10 -12 nie stosuje się.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content