O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 15.01.2015 r.

ZN.5142.241.2014[mWsc-1]

O B W I E S Z C Z E N I E

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa (nr rej. 694/134 i 1295/2181/A), polegających na budowie garażu 10-stanowiskowego na działkach nr 1791/3 i 1791/13 we Wschowie oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie.

     Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agaty Grześkowiak w sprawie budowy garażu 10-stanowiskowego na działkach nr 1791/3 i 1791/13 we Wschowie, tj. na terenie otoczenia zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wschowa (nr rej. 694/134 i 1295/2181/A)
     Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w ww. sprawie, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych żądań w terminie: 29-30.01.2015 r., w godz. 10.00 – 14.00, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca, Agata Grześkowiak, ul. Kazimierza Wlk 17b/5, 67-400 Wschowa
2. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
a/a (9632)

Skip to content