ZARZĄDZENIE Nr 2/2015

LWKZ 110.2.2015

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 02 stycznia 2015 r.

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 poz. 119 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyodrębnienia wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze dokonują pracownicy księgowości.

§ 2. 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

2. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru tematycznego od I do XVII oraz kodu od 01 do 86 określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255). Obszar 0 oraz kod 0 oznacza, że nie jest to wydatek strukturalny.

3. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować pieczątkę o treści:

Wydatek:
Kwota…………………..(słownie:………………….
……………………………………………………….
-wg klasyfikacji strukturalnej:
Obszar tematyczny……………..Kod……………….
…………………. ……………………………
data podpis pracownika

4. Pracownik księgowości jednostki ewidencjonuje wydatek strukturalny według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na wyodrębnionym koncie pozabilansowym.

§ 3. Pracownik księgowości sporządza zbiorcze sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych Urzędu do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

§ 4. Nadzór merytoryczny i koordynację nad wprowadzeniem niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 13/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 13 kwietnia 2012 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do wydatków poniesionych od dnia 01 stycznia 2015r.

Skip to content