O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 20.12.2013 r.

ZN.5142.195.2013 [Zar/1]

O B W I E S Z C Z E N I E


P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 49 oraz art. 106 § 5 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267), art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 637 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2013 r. (data wpływu: 10.12.2013 r.), znak: RŚ.6733.19.2013, złożonego przez Wójta Gminy Żary,

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

I. uzgodnić decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne, gmina Żary, w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 15/1, 652, 354, 357/5, 358, 305, 304/2, 304/1, 304/3, 297, 359, 360/1, 363, 370/1, 293, 294/1, 289/3, 371, 372, 373, 374, 375/1, 377/2, 377/3, 392, 627/1, 451/3, 451/4, 450/2, 454/1, 456, 457, 458, 459/5, 459/6, 299, 661, 152, 151/3, 271, 8, 298, 295, 302, 289/1, 289/2, 270/2, 270/1, 269/6, 269/7, 269/9, 269/8, 266, 265, 260, 258, 257, 245/2, 241, 240, 239, 238/1, 238/2, 237/2, 236, 237/1, 235, 234, 233/5, 233/4, 233/3, 449, 662/1, 43/6, 43/14, 44/78, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/34, 44/33, 40/14, 40/33, 40/32, 224/1, 232/2, 44/61, 205/5, 231, 230, 226, 222/12, 222/11, 222/16, 222/10, 222/15, 222/3, 222/2, 222/1, 221/3, 221/2, 204/9, 204/13, 204/10, 204/5, 204/1, 203/14, 203/8, 203/2, 203/13, 202, 285, 201/2, 199, 205/3, 220/1, 220/2, 223, 224/2, 224/3, 224/4, 224/8, 224/9, 224/5, 224/6, 219/2, 219/4, 219/3, 205/2, 205/6, 198, 210, 216/1, 215, 197, 193, 194/3, 192, 190, 189/3, 189/2, 186, 185, 184/3,182/2, 182/4, 182/5, 182/3, 268/7, 268/5, 268/4, 267, 263, 262, 261/2, 261/5, 261/4, 261/6, 259/2, 259/5, 259/6, 253, 252, 249, 629, 201/1, 181, 228, 44/41, 44/64, 44/42, 44/58, 44/60, 44/59, 44/67, 44/68, 44/69, 44/46, 44/47, 44/36, 44/70, 44/22, 44/71, 44/55, 44/54, 44/23, 44/56, 44/25, 44/57, 44/26, 44/52, 184, 268/8, 638/3, 730/2, 48/22, 48/23, 48/24, 48/21, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/32, 48/33, 48/34, 48/41, 48/26, 50, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 54/4, 48/19, 48/20, 48,25, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/42, 48/43, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 179, 177/1, 178, 157/2, 157/3, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 170/3, 169, 168, 167, 279, 278/1, 278/4, 280, 284, 283, 282, 281/8, 281/7, 281/3, 277, 275/2, 275/1, 619, 272/1, 250, 43/12, 43/13, 205/4, 194/2, 259/3, 203/1, 377/1, 281/2, 281/6, 247, 248, 233/1, 232/1, 274, 229 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary).
Ww. decyzję uzgadnia się pod warunkiem uzupełnienia jej treści o następujące zapisy:
• Działki oznaczone nr ewid.: 652, 354, 357/5, 358, 305, 304/2, 304/1, 304/3, 297, 359, 360/1, 363, 370/1, 293, 294/1, 289/3, 371, 372, 373, 374, 375/1, 377/2, 377/3, 392, 627/1, 451/3, 451/4, 450/2, 454/1, 456, 457, 458, 459/5, 459/6, 299, 661, 152, 151/3, 271, 8, 298, 295, 302, 289/1, 289/2, 270/2, 270/1, 269/6, 269/7, 269/9, 269/8, 266, 265, 260, 258, 257, 245/2, 241, 240, 239, 238/1, 238/2, 237/2, 236, 237/1, 235, 234, 233/5, 233/4, 233/3, 449, 662/1, 43/6, 43/14, 44/78, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/34, 44/33, 40/14, 40/33, 40/32, 224/1, 232/2, 44/61, 205/5, 231, 230, 226, 222/12, 222/11, 222/16, 222/10, 222/15, 222/3, 222/2, 222/1, 221/3, 221/2, 204/9, 204/13, 204/10, 204/5, 204/1, 203/14, 203/8, 203/2, 203/13, 202, 285, 201/2, 199, 205/3, 220/1, 220/2, 223, 224/2, 224/3, 224/4, 224/8, 224/9, 224/5, 224/6, 219/2, 219/4, 219/3, 205/2, 205/6, 198, 210, 216/1, 215, 197, 193, 194/3, 192, 190, 189/3, 189/2, 186, 185, 184/3,182/2, 182/4, 182/5, 182/3, 268/7, 268/5, 268/4, 267, 263, 262, 261/2, 261/5, 261/4, 261/6, 259/2, 259/5, 259/6, 253, 252, 249, 629, 201/1, 181, 228, 44/41, 44/64, 44/42, 44/58, 44/60, 44/59, 44/67, 44/68, 44/69, 44/46, 44/47, 44/36, 44/70, 44/22, 44/71, 44/55, 44/54, 44/23, 44/56, 44/25, 44/57, 44/26, 44/52, 184, 268/8, 638/3, 730/2, 48/22, 48/23, 48/24, 48/21, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/32, 48/33, 48/34, 48/41, 48/26, 50, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 54/4, 48/19, 48/20, 48,25, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/42, 48/43, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 179, 177/1, 178, 157/2, 157/3, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 170/3, 169, 168, 167, 279, 278/1, 278/4, 280, 284, 283, 282, 281/8, 281/7, 281/3, 277, 275/2, 275/1, 619, 272/1, 250, 43/12, 43/13, 205/4, 194/2, 259/3, 203/1, 377/1, 281/2, 281/6, 247, 248, 233/1, 232/1, 274, 229 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Mirostowice Dolne ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).
• Historyczne nawierzchnie (kamienne), również w przypadku natrafienia na nie pod warstwą asfaltu, należy bezwzględnie zachować. W miejscach wykonywania kanalizacji w pasie drogi, po zakończeniu prac ziemnych, historyczną nawierzchnię należy przywrócić do poprzedniego stanu, z zachowaniem przekrojów poprzecznych i poziomych.
• W rejonie średniowiecznego kościoła parafialnego oraz dawnego cmentarza przykościelnego, zakazuje się wjazdu i kopania sprzętem ciężkim oraz użycia wszelkich urządzeń emitujących drgania.
• Zgodnie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.
• Stosownie do art. 88 ust. 1 p. 3 w powiązaniu art. 90 wspomnianej wyżej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza karę pieniężną za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, drzew lub krzewów. Czynności o których mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta.
II. umorzyć postępowanie w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne, gmina Żary, w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary” na terenie działek oznaczonych nr ewid.: 15/1, 313, 312/4, 312/5, 311/4, 312/3, 311/5, 311/10, 311/6, 311/7, 311/9, 311/11, 351/6, 310/7, 310/8, 310/9, 310/10, 310/11, 310/13, 310/12, 309, 351/2, 651, 351/4, 352, 353, 357/6, 306, 378/2, 395, 397/1, 398, 425/1, 426/2, 429/2, 429/1, 430, 433/1, 435/1, 437/2, 437/3, 437/6, 438, 440/1, 442/1, 445, 446/1, 451/2, 545, 544/1, 543, 542, 541, 540, 538/2, 538/1, 532/2, 530, 528/1, 527, 520/1, 489/1, 485, 484, 483, 482/2, 482/1, 481/1, 480, 479/1, 475, 476/2, 476/6, 476/5, 477/1, 471, 464/1, 463, 462, 461/2, 459/7, 662/4, 662/3, 554/1, 546/3, 546/2, 556/4, 559/2, 559/3, 563, 583/19, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 583/8, 583/9, 583/10, 590, 589/4, 589/1, 589/3, 588/1, 585/1, 585/2, 569/1, 558/3, 556/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 566, 26, 560/3, 560/2, 560/1, 583/18, 583/17, 583/16, 583/15, 583/14, 583/13, 583/12, 583/26, 583/25, 583/24, 583/23, 583/22, 583/21, 583/20, 40/4, 40/34, 40/29, 40/47, 40/30, 40/45, 41/1, 41/2, 40/8, 40/18, 40/20, 40/27, 40/25, 40/24, 40/26, 40/22, 40/23, 40/21, 38/5, 38/4, 38/3, 38/2, 38/6, 38/7, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 680, 682, 308, 64/2, 64/3, 62/1, 61/3, 61/2, 59/2, 59/1, 58, 730/1, 730/3, 177/2, 176, 175/1, 174, 172/1, 160, 159, 569/27, 586, 638/2, 64/4, 307, 303, 588, 368/1, 362/1, 394, 351/7, 324/1, 46, 36/2, 36/1, 656/3, 656/1, 656/4, 655, 37/1, 539/1, 396, 397/2, 662/5 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) oraz 420/4, 420/3, 427/7, 427/5, 408/4, 427/8, 428, 420/5 (obręb Łaz, gmina Żary), jako bezprzedmiotowe z uwagi na brak podstawy prawnej do rozstrzygania sprawy.

u z a s a d n i e n i e

     Wnioskiem z dnia 04.12.2013 r. (data wpływu: 12.12.2013 r.) Wójt Gminy Żary wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mirostowice Dolne, gmina Żary, w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary”.
Działki oznaczone nr ewid.: 652, 354, 357/5, 358, 305, 304/2, 304/1, 304/3, 297, 359, 360/1, 363, 370/1, 293, 294/1, 289/3, 371, 372, 373, 374, 375/1, 377/2, 377/3, 392, 627/1, 451/3, 451/4, 450/2, 454/1, 456, 457, 458, 459/5, 459/6, 299, 661, 152, 151/3, 271, 8, 298, 295, 302, 289/1, 289/2, 270/2, 270/1, 269/6, 269/7, 269/9, 269/8, 266, 265, 260, 258, 257, 245/2, 241, 240, 239, 238/1, 238/2, 237/2, 236, 237/1, 235, 234, 233/5, 233/4, 233/3, 449, 662/1, 43/6, 43/14, 44/78, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 44/28, 44/29, 44/30, 44/31, 44/34, 44/33, 40/14, 40/33, 40/32, 224/1, 232/2, 44/61, 205/5, 231, 230, 226, 222/12, 222/11, 222/16, 222/10, 222/15, 222/3, 222/2, 222/1, 221/3, 221/2, 204/9, 204/13, 204/10, 204/5, 204/1, 203/14, 203/8, 203/2, 203/13, 202, 285, 201/2, 199, 205/3, 220/1, 220/2, 223, 224/2, 224/3, 224/4, 224/8, 224/9, 224/5, 224/6, 219/2, 219/4, 219/3, 205/2, 205/6, 198, 210, 216/1, 215, 197, 193, 194/3, 192, 190, 189/3, 189/2, 186, 185, 184/3,182/2, 182/4, 182/5, 182/3, 268/7, 268/5, 268/4, 267, 263, 262, 261/2, 261/5, 261/4, 261/6, 259/2, 259/5, 259/6, 253, 252, 249, 629, 201/1, 181, 228, 44/41, 44/64, 44/42, 44/58, 44/60, 44/59, 44/67, 44/68, 44/69, 44/46, 44/47, 44/36, 44/70, 44/22, 44/71, 44/55, 44/54, 44/23, 44/56, 44/25, 44/57, 44/26, 44/52, 184, 268/8, 638/3, 730/2, 48/22, 48/23, 48/24, 48/21, 48/35, 48/36, 48/37, 48/38, 48/39, 48/40, 48/32, 48/33, 48/34, 48/41, 48/26, 50, 53/2, 53/3, 53/4, 55/1, 55/2, 54/2, 54/3, 54/4, 48/19, 48/20, 48,25, 48/27, 48/28, 48/29, 48/30, 48/14, 48/15, 48/16, 48/17, 48/42, 48/43, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 179, 177/1, 178, 157/2, 157/3, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/7, 162/8, 170/3, 169, 168, 167, 279, 278/1, 278/4, 280, 284, 283, 282, 281/8, 281/7, 281/3, 277, 275/2, 275/1, 619, 272/1, 250, 43/12, 43/13, 205/4, 194/2, 259/3, 203/1, 377/1, 281/2, 281/6, 247, 248, 233/1, 232/1, 274, 229 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) zlokalizowane są w granicach układu ruralistycznego wsi Mirostowice Dolne ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków i wyznaczonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków (wykaz przekazany Gminie Żary w celu utworzenie gminnej ewidencji pismem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.12.2010 r., znak: RZD.4200-39/10).
     Zgodnie z art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy sporządzaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z art. 7 p. 4 zapisy w decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowią formę ochrony zabytków.
     Realizacja inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej w Mirostowicach Dolnych jest dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Ze względu na lokalizację na obszarze ujętym w ewidencji zabytków niezbędne jest uzupełnienie jej treści o warunki wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także drzew i krzewów. Należy podkreślić, że ze względu na charakter prowadzonych prac oraz zagrożenia związane z emitowaniem drgań, które mogą doprowadzać do uszkodzenia lub zniszczenia średniowiecznego kościoła parafialnego oraz dawnego cmentarza przykościelnego, w rejonie ww. zabytków zakazuje się wjazdu i kopania sprzętem ciężkim oraz użycia wszelkich urządzeń emitujących drgania.
     W związku z powyższym, na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89 p. 2, art. 19 ust. 1a, art. 18 ust. 1, art. 7 p. 1 i p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b i lit g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 53 ust. 4 p. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego, orzeczono jak w punkcie I sentencji niniejszego postanowienia.
     Jak ustalono, pozostałe działki, których dotyczy inwestycja, tj. 15/1, 313, 312/4, 312/5, 311/4, 312/3, 311/5, 311/10, 311/6, 311/7, 311/9, 311/11, 351/6, 310/7, 310/8, 310/9, 310/10, 310/11, 310/13, 310/12, 309, 351/2, 651, 351/4, 352, 353, 357/6, 306, 378/2, 395, 397/1, 398, 425/1, 426/2, 429/2, 429/1, 430, 433/1, 435/1, 437/2, 437/3, 437/6, 438, 440/1, 442/1, 445, 446/1, 451/2, 545, 544/1, 543, 542, 541, 540, 538/2, 538/1, 532/2, 530, 528/1, 527, 520/1, 489/1, 485, 484, 483, 482/2, 482/1, 481/1, 480, 479/1, 475, 476/2, 476/6, 476/5, 477/1, 471, 464/1, 463, 462, 461/2, 459/7, 662/4, 662/3, 554/1, 546/3, 546/2, 556/4, 559/2, 559/3, 563, 583/19, 583/4, 583/5, 583/6, 583/7, 583/8, 583/9, 583/10, 590, 589/4, 589/1, 589/3, 588/1, 585/1, 585/2, 569/1, 558/3, 556/5, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 566, 26, 560/3, 560/2, 560/1, 583/18, 583/17, 583/16, 583/15, 583/14, 583/13, 583/12, 583/26, 583/25, 583/24, 583/23, 583/22, 583/21, 583/20, 40/4, 40/34, 40/29, 40/47, 40/30, 40/45, 41/1, 41/2, 40/8, 40/18, 40/20, 40/27, 40/25, 40/24, 40/26, 40/22, 40/23, 40/21, 38/5, 38/4, 38/3, 38/2, 38/6, 38/7, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 680, 682, 308, 64/2, 64/3, 62/1, 61/3, 61/2, 59/2, 59/1, 58, 730/1, 730/3, 177/2, 176, 175/1, 174, 172/1, 160, 159, 569/27, 586, 638/2, 64/4, 307, 303, 588, 368/1, 362/1, 394, 351/7, 324/1, 46, 36/2, 36/1, 656/3, 656/1, 656/4, 655, 37/1, 539/1, 396, 397/2, 662/5 (obręb Mirostowice Dolne, gmina Żary) oraz 420/4, 420/3, 427/7, 427/5, 408/4, 427/8, 428, 420/5 (obręb Łaz, gmina Żary), zlokalizowane są poza granicami układu ruralistycznego wsi Mirostowice Dolne, wyznaczonego do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wg danych archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, na ww. terenie nie stwierdzono również występowania zarejestrowanych stanowisk archeologicznych. W związku z powyższym Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie ma podstawy prawnej do uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.
     W związku z faktem, iż postępowanie w sprawie jest bezprzedmiotowe, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) orzeczono jak w punkcie II sentencji niniejszego postanowienia.
     Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w postępowaniach administracyjnych dotyczących historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, historycznych zespołów budowlanych oraz terenów, na których znajduje się znaczna ilość zabytków archeologicznych, strony tych postępowań mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wojewódzkiego konserwatora zabytków przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie przysługuje Inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
Doręczenie niniejszego postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia jej publicznego ogłoszenia.
Otrzymują:
1. Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary,
2. Pełnomocni inwestora: Pan Paweł Urbański, ul. Wolsztyńska 28/28a, 60-361 Poznań,
3. Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary,
4. Właściciele działek zlokalizowanych na obszarze miejscowości Mirostowice Dolne – na adres: Gmina Żary, al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni,
5. aa. (8354) MBlz.
Opracowała: M. Błażejewska 19.12.2013 r.

Skip to content