LWKZ.110.12.2013 Zarządzenie nr 12/2013

LWKZ.110.12.2013

Zarządzenie nr 12/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie Koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie § 2 ust. 2 i 2 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się na Koordynatora ds. czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Panią Małgorzatę Ciok, inspektora ochrony zabytków.

§ 2. Do zadań Koordynatora ds. czynności kancelaryjnych należy w szczególności:

1.bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw;
2.współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie czynności kancelaryjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content