LWKZ.110.9.2013 Zarządzenie nr 9/2013

LWKZ.110.9.2013

Zarządzenie nr 9/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 06 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 15/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§11. Powołuje się do składu Komisji Socjalnej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w charakterze członka Panią Annę Świst – inspektora ochrony zabytków. Powołanie następuje do czasu powrotu do pracy członka Komisji Pani Katarzyny Wysockiej”.

§ 2. Nadzór nad prawidłową realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Przewodniczący Komisji i Główna Księgowa.

§ 3. Niniejsze zarządzenie traci moc z chwilą powrotu do pracy Pani Katarzyny Wysockiej lub ustania stosunku pracy Pani Anny Świst.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content