LWKZ.110.8.2013 Zarządzenie nr 8/2013

LWKZ.110.8.2013

Zarządzenie nr 8/2013
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia standardów Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) oraz w związku ze standardami zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 z dnia 30.05.2012 r. Szefa Służby Cywilnej zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące procedury:
1) Procedura Naboru do Służby Cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
2) Regulamin Służby Przygotowawczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
3) Procedura Ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego Członkom Korpusu Służby Cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
4) Procedura Polityki szkoleniowej i rozwoju w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
5) Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
6) Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze na lata 2013 – 2016.
§ 2. Wymienione wyżej procedury stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Traci moc zarządzenia:
1) Nr 8/2009 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze;
2) Nr 24/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze;
3) Nr 25/2012 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content