O B W I E S Z C Z E N I E POSTANOWIENIE W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.p
l

Zielona Góra, dnia 20.05.2013 r.

RZD.5130.16.2013 [5]


O B W I E S Z C Z E N I E
POSTANOWIENIE
W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DOWODU DO AKT SPRAWY DOTYCZĄCEJ WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI TRZCIEL

Na podstawie art. 49 i art. 123, w związku z art.7 i art. 75 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 t.j.),
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

postanawia

dopuścić następujące dowody do akt sprawy wszczętej z urzędu w dniu 26.02.2013 r. dotyczącej wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel:
1. Studium Historyczno-Urbanistyczne Trzciela opracowane przez Zespół Ochrony Zabytków SPUI „Budoprojekt”, Poznań 1989/1990;
2. Grecki Henryk, Solecki Grzegorz, Park zamkowy w Trzcielu. Ewidencja ogólna dendrologiczno-techniczna wykonana na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp., Szczecin 1982 r.;
3. Grecki Henryk, Teczka ewidencyjna cmentarza nieczynnego przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu, Szczecin 1983 r.w celu właściwego sprecyzowania granic ochrony prawnej.

Uzasadnienie

     W dniu 26.02.2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego miejscowości Trzciel. W dniu 21.03.2013 r. odbyły się oględziny zabytku przy udziale stron. Z przedmiotowych oględzin sporządzono protokół oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
     Mając na względzie dokonanie rzetelnej oceny wartości zabytkowych przedmiotowego układu urbanistycznego, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił dopuścić jako dowód w sprawie dokumentację przechowywaną w archiwum tutejszego urzędu, tj.: Studium Historyczno-Urbanistyczne Trzciela opracowane przez Zespół Ochrony Zabytków SPUI „Budoprojekt”, Poznań 1989/1990, Ewidencję ogólną dendrologiczno-techniczną parku zamkowego autorstwa Henryka Greckiego i Grzegorza Soleckiego, Szczecin 1982 r. oraz Teczkę ewidencyjną cmentarza nieczynnego przy ul. Armii Czerwonej w Trzcielu, autorstwa Henryka Greckiego, Szczecin 1983 r.
     Z uwagi na fakt, iż celem postępowania administracyjnego jest wydanie prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego, organ administracji publicznej podejmuje, w myśl przepisu art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, wszelkie czynności zmierzające do wszechstronnego zbadania sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 75 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
     Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie wydane w trakcie postępowania administracyjnego nie służy stronom zażalenie.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
2. Urząd Miasta i Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel- pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości Trzciel.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków W Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wlkp.,
2. aa 0186, 2309 awid

Skip to content