O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 22.11.2012 r.

ZN.5142.118.2012 [mSzp]

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie 35 miejsc parkingowych, budowie bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na działce oznaczonej nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Szprotawa znak: IR.6730.82.2012 z dnia 31.11.2012 r. (data wpływu: 09.11.2012 r.)

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
p o s t a n a w i a

uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową 35 miejsc parkingowych, budową bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na dz. nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości.
pod warunkiem wprowadzenia w treści ww. decyzji następujących zapisów:

  • należy wprowadzić artykulację w elewacjach budynku handlowo – usługowego oraz rozczłonkowanie brył m.in. poprzez wprowadzenie lizen, otworów okiennych lub blend;
  • wyklucza się zastosowanie pokryć z blachodachówki. 
  • z uwagi na możliwość natrafienia na zabytki archeologiczne podczas prac ziemnych, zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami), inwestor winien zapewnić badania archeologiczne, na które zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 wyżej cyt. ustawy, powinien uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.

U z a s a d n i e n i e

Burmistrza Miasta Szprotawa pismem z dnia 31.11.2012 r. (znak: IR.6730.81.2012, data wpływu: 09.11.2012 r.) wystąpił o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo – usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową 35 miejsc parkingowych, budową bilbordu reklamowego oraz budowie trzech masztów flagowych na dz. nr 322 położonej w Szprotawie przy ul. Niepodległości.
Planowana inwestycja dotyczy działki zlokalizowanej w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem pod nr 103 i 2180 – zespołu urbanistyczno – krajobrazowego Szprotawy. Zgodnie z art. 3 ust. 15 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) otoczenie jest to teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ponieważ teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze otoczenia zespołu urbanistycznego miasta Szprotawa, objętego ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków, decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) winna zostać uzgodniona z wojewódzkim konserwatorem zabytków w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że projekt decyzji zawiera zapisy dotyczące harmonijnego kształtowania przestrzeni historycznej. Planowane działania nie wpłyną negatywnie na walory widokowe oraz ekspozycję historycznych wartości architektoniczno – przestrzennych miasta.
Z uwagi na ochronę walorów krajobrazowych oraz widokowych miasta, polegającej w szczególności na zachowaniu rozplanowania, utrzymania właściwych proporcji i wzajemnych relacji przestrzennych oraz charakteru zabudowy wprowadzono dodatkowo warunki dotyczące form kształtowania projektowanego budynku. Ponadto, ze względu na lokalizację inwestycji oraz zarejestrowane na terenie miasta bogate osadnictwo pradziejowe na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz.1568 z późniejszymi zmianami), wprowadzono dodatkowy warunek polegający na zapewnieniu podczas prac ziemnych w granicach inwestycji badań archeologicznych, na które zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 cyt. wyżej ustawy, należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust.1 lit. b, art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, nr 162 poz. 1568 ze zmianami) oraz na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071, 2001 roku Nr 49, poz. 509, z 2002 roku Nr 113, poz. 984 i Nr 169 poz. 13870), art. 60 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717), orzeczono, jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymuje:
1. Burmistrz Szprotawy, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.
2. Pan Maksymilian Fokszan, reprezentujący inwestora: Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-akcyjna, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.
3. Pozostali właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w drodze obwieszczenia lub inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości Szprotawa sposób publicznego ogłoszenia
a/a (7276)

Skip to content